Skip to main content

Full text of "Orain nuadh Ghaidhleach,"

See other formats


SANDEMAN PUBLIC LIBRARY, PERTH 
REFERENCE DEPARTMENT Tfeis book, wbich is ìht properfy of Ihe Sajidem&n Public 
LibrarLj . rnust be retur-nea to ifc appropriafe pla.ce ore Ihe 
shetves, or, if received from'Ìbe issue courefer, h&nàzd back 
to the Li brariare • ir2 - charge . . • 

ÌTMUSTNOTBE REMOVED FROM THE REFERENCE 
DEPARTMENT, ureless prior permissiore has beer2 oiverc 
byihe Libraria.r2 in charge. 

READERS ARE REQUESTED TO TAKE CARE OF 
LIBRARV BOOKS. Wriling or dr&wmg wilhperc or 
perecil oi2 &ny parf of abook, or furreireg down Ihe ieaves.or 
cuilirag or rrzuiilafmg thtrrz, will be freared <^s senous d&m- 
age.Trkcireg is nol perrrciffed, ar2d readers fakireg noies rcusf 
not use ìrek or piace fhe paper on which fheu a.re wri'fireg, ou 
ibe book. 

Cor2versafior2 ire fhe Refererece Deparfrreercf is irri faf ireg fo 
oiher readers ar2d ìs r2of permittea. Class: ^^ (olM Accessiorc No: b/M) mmmmwm^mmmmmmmwmmm fERTH ÒRAIN NUADH 

GHAIDHLEACH, L E AONGHAS CAIMBEUL, An-t'orahaich funntach ceolmhor, 
Dh'fhogras bron 's a dhuifges fontij, 
Choireas folas agus fuilbheireachd 
'Sa chriodh thuirfeach throm. . ...... PERm 

Clodh-bhuaik' ahn Dun-Eidin, 
LE R. FLEMING, AIR SON A'N UGHDAIR, M.DGC.LXXXV, lUfcM ^%** ^- - 


P /J** 

An c l a r. 

Oran Bruadar, * 

Luinneag na Oran Gaoil, 5 

Cumhadh do Fhear Achaladair, 9 
Luinneag, ann ? s a bheil Fear agus Bean 

fregairt a cheile, itf 

Oran Gaoil, 21 

Molaidh do Dhonnacha Mac-Dhiarmaid, 25 

Mo'ladh do Riobhain uafail arait - 28 

Oran eidar Fiodair, agus a Bheairft, 33 

Oran Molaidh do cheannaiche arrait 36 

Oran Sugraidh do dhithis^ Ingheana, 38 
Oran gaoil an ainm Dhonuil Mhic-Chalum 43 
Cumhadh a rìnneadh le Oig-f hear araid 

d'a Leannan, 46 

Mio-Mholadh do'n Mhifg, 50 
Moladh do mhnaoi uafail, an eiric Triuthas 

Cadda, 53 

Aoithre nan Luch, 57 

Moladh do Bhan-tighearna Mheilbheairt, 60 

Cumhadh Iaria Bhraidealban, 6? 
Oran Gaoil a rinneadh le Fiodair do Rio- 

bhain oig, 71 

Oran do Theafach a GhaoiJ, j$ 

Oran Moiaidh do ghruagaich oig 79 
Qran molaidh do Eobhan Camafhron 

^iuillajr-lin 82 IV . . 

Moladh do Cholla Mac-Griogair, 86 

Oran eidir Fleafgach agus gruagach 89 
Oran do'n ghruagaich cheudna, leis an Fle- 

afgach, 93 

Moladh do mhnaoi uafail arait, 95 
Moladh do Fhleafgach ann a eiric Biodaig, 99 
Molaidh do Ian Mac-an-t-faoir Maigh- 

ifdir-fgoile Mhoir-innis 104 

Maladh do Dhonnacha Taileir, 108 

Marbh-rann do Dhonnacha Mac-gildhuin 1 1 1 
Oran Luaigh, an eirie Bata, Biodaig, 

agus Daig n 5 

Molaidh do lan Mac-a-Phearfain, 1 1 8 

Moladh do Ningein arait 123 
Moladh do lan Mae-challum, faor- 

chuileachan, 127 

Caifmeachd do luchd nam Breug, 130 

Cumhadh do Nionagan, na h-àiridh, 132 

Moladh nan Gabhnain 134 

Moladh do Ian Caimbeul, 137 

Oran do cheilidh, j^o 

Cumhadh le Fleafgach, do Riobhain oig 143 
Oran do Fhleafgach arait, air dha bhi 

dol as Phofadh, 146 

Oran eadar Pòit-f hear, agus a Bhean, 149 

Luinneag a Bhotail, 154 

Oran air a Peiòb, 157 O R A I N 

GHAIDHEALACH. 

* ' > ' ' 

O R A N I. 

Oran Bruadar. Air fonn Katharine Ogie. 

A N dèigh dhamh-fa tuiteam thairis, 
^" An' m' chadal mar bu còir, 
Thanuig riobliain an fhuiit chleachdaich^ 
Chun mo leabach chum mo phògadh ; 
Luidhmi fios gu.foitheamh, fìobhailt'j.. 
Leis a nìonaig bhoidhich; 
O ! fann agamfa bha 'n t fuain ; 
À. bruadar air an og-mhnaoi^ 

^ 4. ( *. ) 

'N 'ar chuimhnich mi nach rabh i a'gam, 
Dh' f hairich mi le hea-tromas * 
Thanulg truime mr mo chriodhe, 
*S chrithich mi fui' m' èudach ; 
Chuaidh thu eidir mi 's mo chadul, 
Aig na gabh mi ghaol ort ; 
Dh' fhag thu m' aigne tròm fui' airfneal^ 
'S mi ga m' acain daonnan. 

Och ! na 'm faicinn fathall thu, 
Gu labhairtriut fan aodann, 
? S dearbh gum bithinn caoineal riut, 
'S gu 'm foillfichinn mo ghaol duit ; 
Sud i mhaighdionn rinn mo mhealla, 
Dh' f hag mo chadul eatrom ; 
Och ! cha dual dhamh fein bhi fuas deth 
Na bhi buan as t èuzmhais. 

Gach aon uair a thèid mi luidhe, 
Ruidhidh fras is deoir orm ; 
Stric mi t fhaicfin anrao chadul 
Ainnir na 'n ciabh boidheach. 
Struagh nach d' fhuair mi le toil clcir tliUj. 
Is thu fhein bhi deòineach, 
Gun f hacal brcige b' ait leam f hè fa 
Bhi 'g eifteachd riut a d' fheomar. ( .3 ) 

Chunnaic mi 'n raoir bruadar 
A dh'fhag fuidh fmuairean m' aogas, 
A' m' fhìneadh air mo chluafaig 
Cha rabh mo ihuain ro ea-trom, 
Bifud a mhaìghdionn fhuairce, 
? S a gruaidh co-dearc 's an caoran,- 
Do dha ihùil mheallach fii' d' chaoì-mhalaidh 
Slios co-geallre fhaoilinn. 

Bh* f hag thu m' intinn muLidacIi 
'N diu mo chra' ga d' chaoineadh, 
S mor a ghabh mi fmuairean, i 
Nach d' f huair mi thu mar fhaoil mì, 
Dh'iarr me Ihios, a's ihuas dhamh, 
?S cha d' fhuair mi ann bean taogas .; 
Ochain ! pill agus.gabh. truas dhiom, 
S fuafgail-fa o 'n aog mi. 

Struagh gun agam bàtadh dionach., 
'S cearthear dheanadh feoìa, 
Stiùrainnfe an nun an linneadh 
Th' eidir mi 's tu 'n comhnuidh? 
Chionn gn 'n tionnda f tu le coimhneas, 
Shnamhain oidhche repta, 
Dheanain famhradh, dh'f huachd a gheamh- 

raidh, 
Chionn gu bi tu deoineach. ( 4 ) : 

Bheirinn comhaìrle air òig-fhear, 
Gun bhi gòrach ea-trom, 
Gun a fpèis thoirt a dh'òigh, 
Gun feòl aig air a faotuinn ; 
E thoirt aire gach aon latha 
Nach buin faighid ghaoil da ; 
Oir dh'fhag i mife loitè a m'chriodhe' 
'S cha toir lighich 'faòch dhamh. 

Ma 's e do mhiann bhi air an t flighe, 
'N dean thu ife fhaotuinn, ' 
Feuch an gaoid thu 'n criodh a còm, 
Mu'n tuit thu trom ann gaol oirr', 
Oir bith aice leannan falaich, 
Ann am baile h èigin 
'S mo bhios tuffa air do charadh 
'S aithreach leat do maothair. 

Tha mulad orm gu n chaill mi mhaidiorm 
Dh'fhag o 'n raoir fuidh bhròn mi, 
Bhruadair mis , oirre a' lil* chadul 
I bhi tabhairt pòig dhamh ; 
Bi fud a phòg bu mhilfe 
Ka mil a cìr ga hòl leam, 
Bha gach guth mar thèuda ndh* 
O n' bhcul bu bhinne còmh-radh, ( 5 ) 

Struagh gun dh'fhag thu mi ga m y fliaracb 
S mi gac lo-ga d' cbaoineadh, 
Dh'fhag thu agam criodhe brifte 
Mi bhi 'nois as t aonais ; ' 
Ach togaidh mi nois fuas mo mhifneach, 
'S ni mi gliocas f hoghlam, 
Cha 'n f haicear tnilie mi fu' mhulad ; 
Sguiridh mi ga d' chaoineadh- L U I N N E A G No Oran Ghaoi]. II. 

Aìr finn. O ho ninghean, iri ninghean, 
O ho ninghean chinn duinn aluinn, 
Mo ghaol cailin dhonn na buaile, 
Sann a tha mo luaidh fan aridru 

THOIR' mo fhoraidh, a's mo bheannachd 
Dh'fhios ag leannain bheil mo ghradlv 
fa; 
? S innis gu bheil mi fui' fmuairean, 
O' na chuaidh me fuas do'n bhraighe-, 
O ho ninghean, èe. ( 6 ) 

Ge d' a tha mi 'n fo a m' mìneadk 
Bè mo mhian-fa bhi fa bhraighe, 
Fàr am faighinn luidhe fmnte 
Ris an riobhain mar a b'aill leam. 
O ho ninghean, àc. 

Tha mo ghruagach ruim fuidh ghruaim, 
Mu'n tuaireafgal fo h' òirn an drafta, 
Is duilich leam gun d'f has thu fuar 
? S ca'ch a bhi ga d' luaidh gach la rium 
O ho ninghean, àc 

'Stric mi daonnan V amharc fuas uam. 

fc> 

Ris no bruachaibh 'n d' fhuaras m' arach, 
Far am b'abhaiiì: duinn bhi fugradh 
Ge d' a chuir thu cul an draft' rium. 
O ho ninghean òc 

Dèud mar chailc a' d' bhèulan daite, 
mar an eala gheal do bhràgad 
.Leam bu mhìlfe pòg o 'n rìobhain 
No na fìòguifin fui' m' chàirean. 

O ho ninghean òc 
Is fnafmhor, buaghach glan an cuailean, 
Dh'f hàs mar ghruaig ort,fnuas mu d' bhràighe 
Na buile ciabh air fnìomh man cuairt 
Cu bachlach, ìdualach, cuachach, fainneach« 

O ho ninghean òc. ( 7 ì 

Tha do mhuineal bian-gheal, boidheachy 
Mar a neònain air an FhàCaehj 
Cìochan corrach," lìontach, foiuis. 
Air a bhrollach 's ro-mhaith dearfa. 
O ho ninghean òc. 

Bèul na firinn làbhras tì&bhafrtf 
Da fliuìl mhìogach 's iad ro-naracb, 
Cneàs mar fhaoiliunn, gruaidh mar chaoian. 
Mala chaol ftli' h aodan màita. 
O ho ninghean òc. 

Chuidh mi uair, le tcgradh fuairce, 
Shealltuinn gruagaich fuas do'n bhràighe r 
'S thog iad oirn air feadh na dùthcha 
Gun rabh rni 's tu 'n cùil ri faìrufg* 
O ho ningheàn òc\ 

Ach mlle màrbhaifg aìr na brèugan, 
? S mor a leibh iad ruinn an dràft dhiubh 
Ge d' a dhianainn mar bha dùil ac% 
B' urra finn an tùl' a phaighe. 
O ho ninghean òc. 

Ach mo chailin gabh-fa truas dhiom, 
Pill gu luadh rium is na fag mi ; . 
Is air a mhaid 's ga 'n can an fluagh 
Biodh fmn cluàineas mar a b' àbhaifL 
O ho ninghean òc. ( 8 ) 

Gar am pill thu gu là-luain rium, 

Ge nach truadh leat bhi ga m' àichfheun, 

Gus an càirear ann fan uaigh mi 

Choicìh cha toir mi fuadh, ach gràdh dhuit. 

O ho ninghean àc. 
Be ido mhiann-fa bhi re cluaineais 
Mari m' ghruagaich ann fa bhràighe, 
Ghfiibhina cadal 's plaid' air m' uachdar 
'NjàchlaÌs guanaig dhuinn na h-araidh. 

P ho ninghean àc. 
Saji thug mife an gaol falaich 
DÌxuit fan latha chuaidh mi 'n bhràighe, 
'SÌmor gu b' fhearr dhamh a"bhi m' chadul 
Gc nach faireachainn gu bràth as, 

O ho ninghean &c. ; 
?ì truagh nach 'eil mi 'n cifte dhùinnte 
Ann fan ùir an dèigh 's mo charamh, 
Far nach cluinnin bhi ga d' phufadh 
Re fear eile, 's tu ga m' f hàgail. 
■ i O ho ninghean &c. 
fS truagh nach deach mi fad as m' eòlas 
Mu 'n d' tug mi co òg mo ghradh dhuit. 
B' f hearr gum fagainnis' an Roin-eorp 
Gun teachd a dh' innfeadh fgeòil do m chakv 
dibh, 
O ho ninghean àc. ( 9 ) 

Ge do lèibhinn dhuibh gach cruaigh-chas 
Fhuair mi on a bhà mi m phàifte, 
Air leam f hein nach 'eil ni >s truaio-he 

o 

Na gaol a thoirt is fuadh g^ phaigh. 

LUINNEAG 

O ho ningehean, iri ninghean, 
O ho ninghean chinn duinn aluinn^ 
Mo ghaol cailin dhonn na buaile, 
'$ ann a tha mo luaidii fan àridh. CUMHADH do FHEAR ACHALADUIR 

Air dharbhi air thuras as a dhuthaich, a dhiohh- 
ail a Shlainte Air fonn marbhrainn- 

Mhic-ic-ailean. 

3C\ MOR mo mhio-chion ? s mo mhulad^, 

*J Tha mi fgi cuir re tuire, 
Mo chriodh tinn, 's maigne dubhach, 
Agus m' inntinn fui' thruime, 
O' na dh'f halbh an koch urr'mach 
A h Albain air thuras, 
Tha do chairdean dheth doilich^ 
Ìkid a dh' f hig iad gun fulas. 
B ( io ) 

'S tnor an càlldàch è dhuinne 
Bo bhi thall baile Luhdainn, 
Tha Braidealban fui' ùireaibhuidh M dhi. 
Tha Braidealban fui' uireafbhuidh 'd dhi. 

>S truagh an fgeuleadh re ràdh 
'S cruaigh rà leubdhadh e 9 n .dràfta 
An dùthaich bhi gun àird birr', 
'O na dh' f halbh an t'i àgh-mhor 
Dh c iarraidh a fhlàinte ; 
Sgeul b' ait leam a chlàìfdih, 
Mu'n tig madainn a màithreach 
Thu dh' f haotuinn na chaill thu, 
? S e' rco ghuidhe gach là dhuit 
Gu 'nfeòbdh an t AR.D . RI 
Thugainn dha-thigh gu fàbhalt thuris. 
Thugainn &c. - 

Tha do Bhan-tighearna phofda 
Gun aidhear, gun fòlas, 
Gun toil-intinn an ceòl aic, 
Ach a criodhe nso chomhnard, 
I 'g acain an còmhnuidh, 
Thu bhi fadda as t eèlas, 
Cur bliaghna gach 16 leatha, 
'O na dh'imich thu 'n tòs uaìp ( " ) 

Às teugmhais cha bheò dhi, 
'S mòr àdhbhar a bròin dheth, 
? S fear fheafamh a còrach gu tinn. 
'S fear &c. 

Do thalla tùr-geal, ro-àobhach, 

'M faighte rnùirn agus meaghnas, 

Tha e noife gun ghreadhnas, 

Gun cheòl, gun aithear, gun aoibhneas, 

Tha' bròn air do theaghlach 

Le bhi 'n comhnidh as tèuo-mhais 

o 

Tha do ghineil gach oidhche, 
Agus iò ga d' ihior chaoineadh, 
? S mòr an leith-fgeul, 's an àdhbhar, 
'S gur tu 'n ard chean-na-feana, 
Rinn an àrach 's a 'm faoghiam am pris. 
Rinn &c. 

'S truagh l'eam gàirich do thuadha 
'S aid mar chaoraich gun bhuachaill, 
Gun fhear glèite mun cuairt dhoibh, 
Sior èibh'ch bhi p-un uachdaran, 

O f 

Iad fa mheilich mar uain, 
An deigh a mathar thoirt uatha 
Ge do leubh iad an cruai-chas, 
Co ni t àit' flieafamh fuas dhoibh,. ( n ) 

7 S gur tu b' àbhaift am fuafgladh 
As gach gàbhadh, is cruadal 
'S tu chofnadh dhoibh buaidh air gach ni 
Stu chofnadh &c- 

'S tu 'n t uachdaran cliùiteach, 

'S tu riaghailt na dùthcha, 

*S tu fofgladh is dùnadh, 

Gach gnothaich is fiù ann, 

Ge b' è leigeadh gu d' rùn è, 

>S tu nach dìobradh 's nach diùltadh,. 
Ann àm fuidhe na cùirte 
? S i do bhreith bhiodh an tùs ann, 
'S mi nach gabhadh bonn cùram 
Gu 'n cofnadh iad cùis orm, 
7 S fear Achaladair leam chum mo dhion. 
'S fear &c. 

Fh»r a labhras gu feòlta, 

3 S deas focai do bheòilfe, 

Agad raoghainn gach fòghlaim, 

Agus dh'ionnfaich thu òg è, 

Arm an cùifinibh mòra 

'Stu b< urrain ar feòla 

<S ga 'n cuir ann an òrdamh, 

Bu neo-chearabach do chòmhradh ( 13 } . 

Dol a fteach an tigh-mhoid duìt 
Chum cathair-na-eòrach 
'S tu chumadh a chòir ris gach ti 
<S tu &c, 

<S mòr air 'n ionndrain gach lò ort y 
O' na fhuair thu do leònadh, 
Bha do thruacantas mòr 
Ris gach truaghan an comhnuidb,. 
'S tu gu cruadalach feòlta, 
Mar bu dual duit o t-feorta 
Gun uabhar, gun mhòrchuis, 
Ach gu h-ioraial òigheail 
? S beag an t iongn' thu bhi coir 
*S tu fhiòl nan ftoc òirdheire, 
Iarla Bhealarch na <n fròl is nam piob 
larla Bhealaich &c. 

Fhir na mifniche laidir, 
Dh f fhàs gu h iorafal baigheal, 
Bha thu caoineal re d' chàirdibh, 
«S tu nach diobradh gu bràth iad, 
Dol am fradharc do nàmhaid 
Bhidh taghaidh neo-fgàthach 
'S mairg t eafcair a thàrladh 
Dol a fteach re h uchd blar ort, ■ ( »4 ) 

Le d< lanna thana, gheir flrilin, 
'M fad fa iheachna am bàs thu 
Dheanta' fgathadh gu blàr leatfa fios, 
Dheanta &c. 

Ge b' è thigeadh le barracas, 
'S a dh' f hencha dhuit aghaidh fheargach,. 
'S mairg a ghabhadh ris farmad, 
Cha 'n f hèumadh è bhi gun armailt, 
<S lionar Caimbeulach calma 
Dh' èirèadh leat gu neo chearbach, 
Rachadh grad na 'n cuid armachd, 
Bhuaileadh fpeac, dheana marbha' 
Thigeadh leat an Duic Earragh'lach, 
Agus Iarla Bhraidealban, 
Le 'n fcip thrèin, fuidh 'n lan armachd gu d< 
Le 'n fcip &c. (dhìon 

Nam bu bheo-cholainn f heòlmhor 
A dheanadh do leonadh 
<S lionar tì bhitheadh an toir air, 
Adhioladh tu deonach, 
'Sa liuthead fear mòrdha, 
Thig a meafamh do chorach 
Dheana' Camafhronaich dortadh 
Leat a fteach o Shrath-lochaidh, . ( "5 ) 

Co gharg ris an leòghan 
Guineach, neimheil gu ftreòiceadh, 
'Sbhiodh fail nahnhde ga dortadh leo fios. 
<S bhiodh &c. 

:|Cha 'n eil mife an am bheo'laich, 
'S cha 'n f hiu am fear fgeoil mi, 
Cha dean m'innleachd 's mo iheòltachd^ 
No teanga mo bhecilfe, 
Co-ma.ith is bu choir dhamh 
Gach dream a bha t feorta 
Bh' èireadh dfleas a d' chomhghna 
Choidh' chuir ann an òrdamh 
Cha bhi mi umpa còmhra : 
Ach criochnaicheam t òran, 
O nach èol dhamh ai.r choir an cuir flos. 
O nach &c. 

Ach fhir a fheafamh na corach, 
Cha do chuir thu riamh dochas, 
Ann eucoir, no 'm foirneart, 
Cha bu bhèufan leat dò-bheart, 
'San a chonbha tu coir 
Ris gach feumach an comhnidh, 
'Nuair a dh' èibhear nach bco thu, 
Sa chaochlas an deo uait, ( 16 ) 

*$ àdbhar eagaill do mhoran, 
Mur bidh tanamfa 'n fòlas, 
Ann am flaitheas na gloìr aig an Ri. 
Ann am &c. LUINNEAG, IV. Aìw y s a bheìl Fear, agus Bean aig freagairt 
a cheile ; ar do 'nfhear bhi anti air falbh le 
mnaoi choimhich agus a bhean fhin fh'agail. 

Air fonn 

I ri ri, is o raiU o 

Raill och o, raill o 

Och o ro, is o raill o 

'S i ? n eallach throm am pòfadh. 

Fèar. f^ UR i bean a chuaileain rèidh 

VJ D'an d' tug mi 'n gaol, ? s nach o? 
fheud mithreig 
>S ge nach d' f huair mi thu dhamh fèin 
Ou bheil mi 'n dèidh ro-mhor ort. 
I ri ri, is o raill o &c. 

Ge d' tha fear agad air do thaobh. 
>S mife is te eile maraon ( f7 ) 

Bh' aindeon na bheil beò fan t faoghal, 
^am fedainn bhi-mid comhfa. 
I ri ri &c. 

Ge d' thabuarach oirn le chèil, 
Snaim nach fuafgad ach an t èug 
Sliiubhlain leat gu cùì na grein, 
Is threigin mo bhe-an phòfda. 
I ri ri &c. 

Bhean. Na 'm fagadh tufa do bhean f hèùi 
Theireadh càch gu ? m b' oìc do bheus 
S mòr a tha thu dhiobhail ceili' 
Na'r biodh thu f hein co-ghòrach. 

1 ri ri kc. 

F. Dh' f hagain bànag maruidh c!oinn a 
'3 iad na 'n iindìie taobh re taobh, 
Dh'ihalbhain leat air feadh na h oidhche, 
Ghaoil, na 'm bidh tu deoineach. 

I ri ri &c. 

B. Amb' àill leat mife bhi co-baoth 
<S gu 'm falbhain leats' air feadh na h oidhch', 
-B' ìonnan 's dol a ruidh na gacith', 
G 'um b< f haoin a bhariaì dhomhs' è, 

I ri ri &c. ( i8 ) 

F .Shiubhlain muir, is monadh, is fraoch, 
Stiurain ieat air feadh an t faoghail, 
Sgaoilin duit mc bhreacan caol, 
Ge d' bhi'dh an oidhche reoit' ann. 

I ri ri òc. 

B. Ge do bbith;nn-fe a' d' rèir 
'S cheart inntin bheil thu fèin, 
B' àdhbhar eagaiìl duinn le cheil 
Bhi 'n cunntart pein, is dòrainn* 

I ri ri òc. 

F. Chuirinn làmh fuidh chul do chìnn^ 
'S mo lamh eile air do chi'ch, 
'S ghurdhinn feachduin bhi ian oidhche 
'S mi gu dian a' d' phògadh. 

I ri ri 6c. 

B. Bheirinn comhairl ort le cèill 
Bicdh toilichte le d' chuibhrinn f hèin, 
? S na toir fpèis a clh' oigh na bhreid-ich 
Ach do 'n tè chuaidh ordach dhuit. 

I ri ri àc. 

F. Nach cual thu Daibhi 'm faidh gcur ; 
Ga h icmadh bean òg bh' aige fhèjq, ( *9 ) 

Thiondadli chriodhe blà na chrèabhaig 
Re Bathiheba bhòidhich, 
I ri ri &c. 

B. Dearc, is beachdaich thufa gèur, 
Air an eachdraidh th'ann a d'.bhèul 
"'S faic a mifneach dhuit, 'nar lèubhas- 
Tu ; mar dh'èirich dhofan* 

I ri ri òc 

F' ? S mifneach è do neach fuidh ? n Ghrèin, 
Aon bu cionntaich , no fein 
Bhi-niu co dealrach ris na reulta, 
7 N duthaich eibhin Ghloirmhoir. 

T rì ri àc. 

D. Ghabh eis 'n t achafan le tai-ng, 
Thug am faidh dhà gu teann, 
? S f huair è aithreachas na am 
A thiondaidh è gu tròcair. 

I ri ri àc. 

F. Nach funntach dhuinne mar a cèadn', 
Beagan fùgraidh thoir da'r crè, 
Ann an cùil ann fo lein f hèin, 
Cha lèir do neach tha beòfinn. 
I ri ri àc. ( 30 ) 

B. Ghabh Dàibhi 'n fùgradh fln da fein 
Ach ? s goirt a dhruidh è air na dheidh, 
Bha chriodhe brùit', 'fa fhùil fui dhèur 
An cian bu rè, 7 s bu bheò dha. 

I rì ri òc 

F. Na 'm pilleadh iad aris na dh' èug, 
>S gu 'n tugadh niu, dhachaidh 'n dè 
Shaolin fhein gu 'm bithinn rèith 's tu 
Dh'aindheoin Clèir is Stòilidh 

I ri ri òc. 

B. ? S muladach a chàint tha d' bheuh 
'S duilich leam thu bhi gun cheill, 
>S cuntartach a ni dhuit fein 
Mur ceufar leat an fheòil fin. 

I ri ri, is o raill o, 

Raill och o, raill o ; 

Och o ro, is o raill o, 

'Si 'n Callach throm am pofadh { 21 ) 

ORAN GAOIL. V. 

Air fonn. For the fake of Goìd ike has left me, 

SE dhùifg co-grad a'm fhuain mi 
Bhiodh bmadar bho 'n raoir, 
Cha chodal damh, ach fmuainteach, 
Mar dh' f huaraich an gaol, 
O' rioghain donn, na'n dual, 
Na toir fuadh dhamh gun adh'b'r., 
Ach tiomaich is gabh truas dhiom, 
Biodh fuarice, agus caoin. 

Ciod è fo rinn mi dh'eacoir 
N' ar threigeadh tu mi, 
Cha tugainfe dhuit beum 
"Cha 'n 'eil t eugais à's tìr, 
Cha chreidinn ort droch fgeuì, 
Cha bu leir leam ach i ! 
? S ga d' eibheadh iad breug ort, 
Cha 'n eifdinnfe ri. 

Ge bu leams' an Roinn-Eorpa 
'S na bheil do ftòras ìnnt, 
Ge d' f h'aighinnfe o Dheòrfa 
Xiàn-choir air an noghachd ( 22 ) Ge b' oishie aìr diùc mi 

o 'S o-e d' chruinte mi m' Riogh 

o ^ 

Stu dheanainnfe phùfadh, 
Mur diùltadh tu mi. 

'S è dh' fhàg mi niu fuidh bhruaidlean, 

Fu' fmuairnean, 's fu' phràmh, 

An gaol a thug mi 'n ghruagaich, 

Is fuadh bhi ga chionn 

Mu bheir fear eile uam thu 

'S nach truagh leat-fa mi 

O! b' fhearr, bhicdh fan uaigh 

Gu la-luain, na bhi d' dhì. 

Thugas gaol do 'n og mhnaoi 
Is boidhch' tha fu' 'n ghrein, 
Dà ghruaidh mar na ròfau, 
Mar neonain do dheud, 
Shiùbhlain leat a' d' chòtadh 
; N Roinn-Eorpa gu leir, 
B' f hearr na oighreachd Dheorfa, 
Deadh chòir ort o 'n chleir. 

O ! mhaighdinn 'gabh-fa truas dhiom 
>S mi 'n cruai.chàsro-mhòr 
Ochain.! pilì re luadh's rium, 
Mu 'm buainthear dhamh fòid ( n ) 

? S è mheud fa f huair thu m' ghaol 
Chuir an aoìs mi co-mòr, 
Tha mulad orm cha 'n f heud mi 
As t eugmhais bhi beò. 

Mo Lili thu gun mhòr-chuis ? 
'Stù is boidhche na càch, 
Do chùl cannach òrbhuidh, 
'S fiamh òir air gu bhàr, 
Mo ghaois' an rìobhainn òg, 
Dh'fhàs gu comhraiteach blà, 
Na 'n gealladh tu mo phòs' 
Bheirteadh beo mi o ( n bhàs. 

<S tu chuir co fada <n aois mi, 
'S a chaochail air m' oig • 
'S leir a bhla air m ( aodann 
Bhi daonan fuidh bhron, 
Ghiorraich thu mo maoghal 
'S cha <n f heud mi bhi beo, 
B' f hearr mun d ( thugas gaol duit 
Bhiodh 'n caol-chifte bhòrd. 

Ach air leam f hein gur gorach 
Do oig f hear a ni 
Ghaol uile thoirt do oig-mhnaoi 
Air bhoidhchi'd r s ga ( m bìdh 5 ( 24 ) 

Ge do bhiodh i ciùn riut, 

Cum dùinte do chrìodh, 

B< f hearr gun thu chuir dùil innt' 

Mur iùibte leat i. 

Tha m* aigne trom gun eibhneas, 
'S mo chreuchdan fuidh leon, 
Mo chriodhe cha dean èiridh 
Ge d' eifd mi re ceòl ; 
Mar f haidh mi geall' air t f haotuinn ; 
'S mi a< d' chaoineadh gach lò 
Cha tabhair mi re m* fhaoo;hai 
Mo ghaol do mhnaoi òig. 

Mo thruaighe ! mi ga d< chaoineadh- 

'S nach tapbha' tu mi, 

Bu ghòrach mi thug gaòl duit 

*S gum faodainn bhi d< dhìth ; 

C' n tha mi gun fìoras 

Cha leoir leatfa mi 

Ach <s eiginn dhamh bhi heò, 

Ge nachpòs thu'mi chaoidh. ( 25 ) 
O R A N. VI. 

'Molaidh do Dhonnacha Mac-Dhiarmaìd, 

Air fonn, Iorram na truaighe, 

np HA niulad ga m' lìonadh, 
■^' Tha truimme air m' intinn gach uair, 
Mu m' Chompanach riomhach 
Tha 'n dralra air t'ì a thoirt uainn ; 
? S è dh' f hagiot ann a m' chriodhe, 
Ao-us fnithe gu dian air mo gruaidh, 
Do bhi fàgail nan rioghachd, 
Gun dochas thu phiiltin ra luaths. 

'S è bhi d' chuirfe a 'd dhùthaich, 
Dh' fhag do Chairdean neo-fhunntach a d' 
'S èthug fnitheadh o 'n fùilibh, (cihèidh 

Dh' f hag criodheachan brùit ann nan crè ; 
Bhi ga d' fhògradh, is ga à' itiùradh 
Gu Cogadh a nùn air muir thrèin, 
Cha bhiodh an trioblaid ni 's mù, 
Bhi ga d' chàramh £an ùir leis an Euo-, 

Tha do phàranta brònach 
Is iad ro-cht àiteach an comhnuidh mu t$* 
Pus am pill thu do t èolas, (ghèibh' 4 n 

Ei truimme gach lò air an ceum, 
D ( 26 % 

So f n iomairt a leòn iad, 

Thà ga 'n iomain gu foid, is gu h èug ■•.. 

Thain' an triobloidean comhlà', 

Bidh fo bhlìaghna gun fòlas dhoibh fein. 

'S truagh leam eaoì do chuid Bràithtean, 
7 S do phearaichin àluinn ad' dhì, 
Tha do mhàthair co-chràiteach, 
'S ge do bhidh i ga d' chàramh fa Chill.. 
'S è do thriallfa 'n dràfl' uaipe 
A liath i fa chradh i na cri,' 
Gun f hios am pill thu gu bràte ri f , 
Na 'm faic i thu fàbhalt arìs. 

'S beag an t iongna mar thà iad 
Bu tu 'm fiùran 's an t àileagan grinn j 
Gun chrorln cumaidh ri àireamh, 
O d< mhullach gu sàiltibh do bhuinn ; 
'S iomadh giHe glan àluinn, 
Rinn an iomairt fo 'n drafta^ thoirt dhìnn r 
Fhuair thu 'n turram air àilteachd 
Thair na chruinnich air fraid-dhiu 'n CiU-f hìna 

Bu tu 'm Firean neo-locail, 
Ga 'n rabh an intinn dh' f hàs focdrach an 
Do bhèul fròbhalta, tofdach, (cèilJ, 

Nach canadh fuar f hocal na bèum 


( 27 5 

~>S i do ghnùis bu glan loifeadh, 
Mar ubhal an dofaibh na f n gèug^ 
'Calp' is grinn thèid an ofan, 
Troigh is cuimir a choificheas fèur. 

Slios mar chanach an t fhlèibhe 
Gur giP thu na 'n Eiteag fa chuan. 
Bu mlìor nàir agus bèufan, 
<N f hir tha <n dràfta an dèidh athoirt uainn 
'S' iomadh òganach trCin 
Ghabh a chead dhinn, <s da b' èidn bhi 
Cha rabh coimeas dhuit fèin (gluaf'd, 

Ann, s c na dhimich gu lèir uainn do mluadh. 

Bu tu raogha 'n f hir-chèirde, 
.Aìr do thagh' ann 's gach àite mun cuairt, 
Tha gach tèaghlach <m bu ghnà leat 
Bhi ; daonnan ga d c t iondraichean uath, 
'Sann a d r làimh nàch rabh 'm fàilnè, 
Nuair chuireadh tu fàinn oirr do 'n chruaidh, 
phuair th.u 'n turram thar chàch, 
Ann 's gach ionad' a b< àbhaift dhuit fuaigh'l. 

O <n. a chuàidh tu as t eòlas 
^S gu 'n deachaidh do iheòl as an riogh'chdj 
dac mifneach an còmhnaidh, 
Agus cci-lion do bhòidean do 'n Ri, ( 23 ) 

Cuir do dhòchas gach latha 
Ann fan Ti tha laidir gu d' dhion, 
Theagamh e n ftiùradh an t ard Ri, 
Thngainn dha-thigh gu fàbhalt thu rìs. 

Leam is deireafach, cràiteach, 
Mar a tha iad an dràfta ag inns' 
Gur e America 'n t àite, 
Ann 's am fèumail do <r cairdibh dol tìr, 
Àch mo dh' fhalbh fibh air fàile, 
Le h òrdamh ro-làidir o <n Ri. 
Guidheam fhèin leibh buaìdh làthrach 
Ann <s sach ionad, à's àit ann s' am bì. ORAN. VII. 

Molaidh do riobhain uafail arrait. 

Air fonn, Mhari mhin, dheilich mi, 
<S tu fan tir fadda thàll. 

T3 EIR an t foruidh fo uam fìos 
■^ Chum na h i'onaig tba 'n Tua' thit, 
S.tric mi fmuainteacha leam f hèin 
Atr an riòbhainn ghlain fbuairc ( 2 9 J 

*S ì -<s banail *s is flobhaill% - 
Tha ( s tìr fo man cuairt, 
'S mor am beannach' dhf aon tf 
■Gheibh ìe fiòchadh leat gluas'd.. 

Chuir Jo ghnioinhartha ìe cèill, 
Le d { dheadh-bhèufan s gach uair ? 
X>o dheadh-chliù anns' gach bèul 
Cuir an gèill do bhi fuairc • 
Ainnir ehèutach na faoileachd, 
Gun gheur fhocal, fuar, 
'o tearc ri fhaotain bean tèugmhak 
Gu ieir a meafo- fluaio-h. 

o o , 

vBean is criodhailè guth beòil, 
Tha i boidheach, is i grinn 
-<Sdeas a thig do *n rìobhainn brògar 
Do 'ri bhò-leathar mhìn 
Mar an Eala air 'n t fnamh, 
•Corrach, làn, do dha chkh 
Dèud gheal bhàn, mar an cnai' 
'N a bèul raàrranach binn. 

Tha do chliù air dol an àird 
. Arm fa chèarna Co *n rTogachd ■; 
Thug thu barrachd uil' air càch 
Ann àilleachd <s ann gniomh, ( 3° ) 

*Oigh is furanaiche gràdh, 
Tha i càirdeil 's gach tìm, 
Fiamh a gaire gach la. 
Air mo bhla Pheggie mhìn. 

Tha do gruaidh mar na ròfaii 
Air bhoidhchid *s ga 'm bi 
Blas nan fìogais do 'd phòig 
Nuair a dheònaiche tu i, 
Tha do mhin-mhuneal 
Neoineanach ; comhdaichte do 'nt ùod^ 
Da rofg chaog-fhuileach, aobhach, 
Fuidh chaol mhala, ghrinn 

Bean co deas fa fheafamh blàr, 
Sios o d' bhràighe gu d' bhuinn, 
Mheall thu gràdh fir, na dhà 
Leat ; nach paigh thu a chaoidh, 
'S lìonar òig f hear fui' leòir' 
*S miann do phòig air a chlaoidh/ 
Bheireadh ftòras gu leòir 
Chionn do phòfadh mar mhnaoi. 

C' uim c nach innfin gun di-chuimhir 
Gudireachdo fheorts' 
Ban-chaimbèulach rìoghail', 
An rìobhainn deas òg ; ( 3' ) 

Leanr nach ixmghn' thu bhi pnofaiI r 
*S tu ihiol na e m fear mòr, 
Bhiodh gun f hiamh fan dol fios 
Racha dian ann 'san tòir. 

C, àit' an gleidhir dhuit Cèile r 
A ghèug *s glaine rùn, 
Bu mhor am bèud leam gu gèill 
Tu f hein dh' f hear nach b< f hiù* 
'Na 'm faicin Baran ga <m bi fprèigh 
Pailteas cèil agus tùir, 
? S è gu fgealparra, deas òg, 
C S dearbh gu feòlainns' è nunn 

Ge d { bhi agam fein-do f hèudail, 
Gu 'n èibhte mi m' Dhiùc, 
Bheirin briathra gun bhrèug, 
Gu 'm bu chèile leam tha 
Tha do chul buidhe rèidh, 
Fàs na thèudaibh gu dlu, 
Do ghnuis àille o <n càirdeale 
Bla, feallà iùl. 

{ S mor dhamh fein chuir ceiH doibh 
G ach beus tha riut fuagiht j 
Cha bu lepir dhamh na leubh mi 7 
Tha cheud urrad uam, C. 3* ) 

4 S Q-ann'tha cèxim 'n àite rèis ann 
Do na dh' fhèudhta a luaidh. 
h iut, a ghèug pailt ann ceill 
Tha meafg chèudan do fnluagtu 

Chttir mi 'n urrad fo ra cheil 
Do d' chèutfadh fan uair, 
Gha >n 'eil aon d' am b' iul thù.f hèin , << 
Theireadh bèud-ris ra luaidh ; 
Gha do fneall neach riamh gu gèur, 
Ann a t èudan-fa fuas 
Dheanadh brèugach mo fgèul, 
Dhearbh thu fein a bhi fuairc. 

Sguiridh mife chuir an cèill, 
Dhoibh do bheufan ni s mù, 
Dh' fhèudainri tòifeach'/mar an ceudn' 
Is an leughadh as ùr, 
'Ach tha do ghnà, gach aon la, 
Fagail chàich air do chul, 
Cha ruig mi leas tuilleadh ràdh 
Chuir an àirde do chliù.. ( 33 ) 
ORAN VIII. 

Eìdar am Fiodhdair, agus a BheairJ} 9 

Àlr fonn, Barbara Allan. 

Fiodair. Ifa/T^ ' m fnuidh 'n fo, ? s mo làmh 
JlVJL fuidh rii' cheann, 
? S mi gamharc ris a bheaìach 
Beìr foraidh uam gu ci\l na 'm beann 
Do ? n ghlèann am bheii mo Chaileao-. 

Ach mur bhi dhamh bhi gu tinn, 
'S nach dìreachain am beahch, 
'S dearbh gu ? m falbhainn leis a ni 
'S cha chumta mi aig baiìe. 

Mur bhi gu bheil tè eile m' dhèigli, 
? S nach_ordaich clèir dhuinn dealach, 
Dh' aindeoin na bheiì beò fu 'n ghrèin 
Gu bithinn rèidh 's mo chailin. 

Bheairt. Labhair ife 'n fin le cèill, 
Na dean mo tnrèigfmn baileach 
Sa liuthad la 's thug nù >s tu ? n gaol 
S S gun aeainn àdbhar dealaich. 
E ( 34 ) 

Cha d< f hnair thu mi a's fear eil' ann cùil 
Cha V f hiù leam bhi gad' mhealladh' 
Cha mhò rinn mi riabh dhuit brèng, 
Nam biodh tu fèin fa cheartas. 

? S tric a dhùifg thu mi dh'ionnfuidh' gniomh 
Mu 'n èireadh grian air chràchuinn, 
? S minic leafaich mife t f hàrdoch 
Ge d' bhi càch na 'n cadaì. 

'S tric a dh' fhàg thu mi 'n leabaidh fgaoilte 
Gun fnàin aodich tharum 
7 S mur gearaineadh tu f hein am fuachd, 
Cha chluinte duarman agam. 

'S tric a chuir thu mi m' chafaig chriiaidh, 
ìs luafffadh air mo bhallaibh, 
'S minic chuir thu mi m' ruidh gu luath, 
; N aon uair bu thruime m' eollach. 

Nach truagh leat mi 'n deigh m' f hàgail breòil 
A's mi gun feòl air aran, 
Nach cruaidh leat falbh le càileaig òig 
'S mo thoirt thair m'eòlas marriut. 

Ge do thà mi 'n dràftà breòite, 
Fhuair thu og mi, tlathu'mhor, ( 35 ) 

'S truagh dhuit m' fhàgail choidh fu' bhròn 
Is mi bhi pòfda agad. 

Ciod è do leith-fgeul, na iddir t àdhbhar 
'S mi bhi daonnan mar riùt, 
Nach cruaigh ìeat m' fhàgail re m' fhean aois, 
Is gaol a thoirt do chaiileag. 

Chum mi riamh thu, o na phòs thu, 

A d' dhuine coir 's tigh-Iionna, 

7 S ge d' bhi càch gun pheghinn na 'm pòc, 

Bhiodh tufa 'g 61 do dhramma. 

>S tric a fhuaìr mi thu 'n feòmar cràinnte, 
? S caileag ann a d' aehlais, 
Gu dearbh cha d' thug mi fhin le h àngar, 
Riamh dhuit dranntan teallaich. 

Fiodair. Bhean, nach iabhair thu gu rèidh 
O n' dh' èifd mi riut car tainuili 
Mur bithinn-fe co-deas riut fein 
Ciod è mor-f hèum a bha ionnad. 

Ge do dheana' tu mo riathar, 
Is m' iartàs mar bu mhaith leam, 
Cha d' iarr mi riamh ort tùrn' gniomha, 
A chuireadh giamh a' d' chnaimhibh. ( 36 > 

Àch a nois o chuaidh tu 'n aois, 
Biodh 'n t aog teachd a' d' charraibh 
'S air leam f hein gu bu mhòid mo Iholas, 
Caileag òg bhi mar-rium. Cy ORAN IX. 

Molaìdh do Cheannaìche arralt. 
Aìr fonn, Mo chuaidh tu nun ar Lintkhine. 

E d' tha 'n Druim-na-làirig io, 
Cha b' ionann a'sbhi mar b' àbhaift damhj. 
Beir foraidh gu m' fhean àros uam,, 
An rabh mi m J phàifte òg. 
Beir foraidh, &c. 

Cèi^d foraidh 'n Mharfant' fhìrineach 
Tha ihios aig Adh-mo-ghrìoma ; fin 
An t òg-f hear uafal fiobhalta, 
Ga 'm biodh an inntinjonhòr. 
An t og-fhcar, &c. 

Gur h iomadh eaileag aòigeafach, 
Thug aithre La-fheil-Faoilean duity, ( 37 ) 

Gheibhte a d' phàilliun daonan iad,. 
Cuir fàilte ort Eoin òig. 
Gheibhte, &c. 

? S e bha gach te dhiu faoineachd dhiom,. 
Co è am firean gaolach ud ? 
Ga 'm biodh an dà Ihùil chaogach 
Fuidh 'n mhala chaoil mar òr. 
Ga m biodh, &c. ( 

Dhinnfms' ainm an fhìrean duibh 
'S maith b' aithne dh3mh-fa mìnnìireachd % 
Gur Mac an Leathain dìreach è, 
Do f hionn-fhuil nam fear mòr. 
Gur Mac, &c. 

Gur ra mhaith r m pòitèar nbna thu,. 
J S cha 'n òladh tu gun dioladh è, 

Mo Chompanach ro-lhìobhalt' thu, 
Nach togadh itrì mu 'n bhord. 
Mo Chompanach, &c. 

*N uair fhuidhe tu 's tigh-lionna, 
? S è bu mhian leat ceòl is dramma,. 
Is thoga tu gach fmalan dhinn 
Le caithreamuin do bheòil. 
ls thoga, &c. ( 3S ) 

Gur comhnaltradh dhaoin uailfe thu, 
Le fiobhaltachd bu ftinairce thu, 
'S ge d' èireadh an uair chruadalach, 
Bu mhaith thu bhualadh dhòrn. 
'S ge d' èireadh, 8zc. 

Na bithin f hein co-chothromach 
J S gu ? m biodh gach ni mar thoilichin, 
Gu 'm faicinn fhìn mar Oifig.ag.ad, 
Moir-fhearachd a mhòid. 
Gu 'm faicinn, &c. r 

ORAN X. 

Sugraidh do dhithis Ingheana. 

Jirfonn. John of Badden-Yon. 

iHOIR beannachd uam an dràfta 
Gu m' ihean àite comhnidh, 
An d' thug mi greis do m' làithibh, 
Ga m' àrachadh as m> òige ; 
Tha mulad mòr gam' fhàruch' 
Gach ià is mi m' aonar 
O n' dheilich mi a's p àirt 
Do na b' à bhaifte bhi m' chonghnadh. T ( 39 ) 

? S ann an Làbhar ihios a dh' fhàg mì 

Na h aileagain bhoidheach 

Cha ? n fhaca mi thug bàr orr' 

'N aon àite 'n rabh m' eòlas, 

'S fior ionnaita a dh' fhàs iad, 

O 'm bràighe gu 'm brògan, 

Bu chuimir air an t fraid 

A meafg chaich iad dia-dòmhnuich. 

Bu chaoineal rium, bu chàirdeil 
Bu bhàigheal, ro-choir iad, 
B' iorafal, ro-fhàbharach, 
Blà re fear leòint iad, 
■'S mor 'n t àdhbhar gàirdeacliais 
Dhafan gheibh còir orr' 
Ghlacas aon do 'n chàraid 
Air làmh chum a pòfaidh. 

B' iad fud a chàraid mhàlta, 
Bu phailte nàir is bèufan, 
Gun chron air bith ra raite riu, 
Mur càirich iad brèug orr' 
O chrùn an fcìrin gu 'n fàikibh, 
Gun fhàilne fui 'ìi ghrèin doibh, 
Ach caoineal, criodhail, cairdeaf, 
"'S framh ghàire air Jach tè dhiubh. ( 40 ) 

O 'm bèul ineachair, ftuama, 

Gun f huar-fhocal còmhra , 

Rofg mheallach, ghorm, neo-luaineach, 

Nacìi gluaifteadh ach mòdhar, 

Mala chaol gun ghruarnan, 

Da ghr.uaidh mar na ròfan, 

Cùl bachlagach, donn, dualach, 

Na chuachagan òr-bhuidh. 

Am pògair bhlas na 'm fiòguis, 
O 'm bèul bu bhinne còmhra' 
Dèud Ìhnaite mar na dìfnean, 
Mar ìbhri gun fgòraclid, 
Mu'meal cearclach, bian-gheaV 
Dh'fhàs corrach, liontach, boidheach, 
Le 'n da ihùil mheallach, mhiogach, 
A ghoideadh criodh gach òig-f hear, 

Tha cho-lion buaidh ftrèuchadh 
>S a leum ris na h òighibh, 
Gur ròòr dhamh fein an lèubha, 
Co gèur is bu choir dhamh, 
Mar chanach geal an t flèibh, iad, 
Fuidh 'n èididh mar neònain, 
Troigh chuimir ara bròig dhùinte 
Nachlùbadh am feòmein. f 4i ) 

Gu J m b' aithreach gach uair Ieam, 
Mo ghrugaichean fpèifeil, 
'Nar thàrladh-maid an uaigneas, 
A cluaineas ri chèile 
Bu bhinne 'n ceòl clualfe, 
Na chuach ann fa chèitèin, 
Luineag mo chuid gruagach, 
Ann buaile na fprèidhe. 

Gur buaidh gu Jèit na' r cièidh è, 
Gur gaothach fèumail pòfadh, 
Oir thà gach neach le 'n rèufan 
Gèilleachdain ga òrd amh. 
? S o chuir riii pàirt an cèill duibh, 
Ga 'm beufa gu neo-bhòfdail 
Gu 'n glèidh mi fìoife Ceili 
Do thè do na h òighibh. 

Tha fleafgach grinn, glan, fpèifeil, 

An taobh fnios duit fèin an còmhnuidh, 

Mur d* àiris iad na brèugan 

Tha dèidh aig air do Phòigfe ; 

Ma thà gu meal fibh chèile 

'S gu 'm faiceam f hèin air Còrdadh, 

Gu 'm b' aite leam ri èifteachd, 

A bhi gar 'n èibhach pòifde. ( 42 ) 

C*uime 'n ceil-am.ainm, 
>S gur barracail a flièorta, 
Na Camaihronaich mheamnach, 
Bu ghàrg àir an tòireachd, 
>S a liuthad òig-f hear calma, 
J^eo-chearbach tha t feòrfa, 
Chuireadh fradda dearga, 
A armaibh 'n uchd còmhraig. 

Air leam fhèin gur èibhinn, 
- An Cèillidh mhnaoi òig è, 
Na 's gloinne thèid na èididh 
Cha lèir dhamh è m' eòlas, 
Gur lionar rìobhain aogafach, 
Chaog-fhuileach, bhoidheach, 
A ìhiùbhladh leat an faoghal 
Chionn t f haotinn rà phòfadh. 

Tha 'n riobhain eile dlù dhoibh 
Ki phùfadh, is i gun chiili, 
Gun leanan a ni mùirn ri, 
>S air-leam gur mòr am bèud è, 
Gu 'm V airjdh is gnm b* f hiù i, 
Air flcafgach cliùtach, cèutach, 
<S mur bhidh gu bheil mi pùifde 
Gun dùraigin damh fèin i. ( 43 ) 
ORAN GAOIL XI. 

An aìnm Dhonui! Mhic Chàlum. 

Air fonn, Behold thefe lines inclof'd and 
Compof'd by your faithful fwain* 

r j ^HA mulad mòr gam ihàruch 
-*• Gach là is è ga rr/ chuir an aois, 
Cuimhneach air na dh' fhàg mi, 
<S an àros ann rabh mi 'n raoir, 
Ge d' thà mi <n fo gu fàbhalta, 
B'fhearr bhi air leabaidh fhraoich, 
'S traagh gun bhi fan àiridh 
Tha pàirt an d' an d' thug mi gaol. 

Tha 'noife bliaghna diVùineadh 
O <n dh ùireagain t fhaotuin pòft^ 
'S ma chuireas tu do chùl rium, 
Tha 'n cùnntas ud fad na leòir, 
Tha m< uallach trom ià ghuìlan, 
■Sior-mhèudachadh gach aon lò, 
'S mar aidmhich thu mo phùfadh, 
Cha ghiulain mi i ni <s mò. ( 44 ) 

Ach bheirinn bòid le fìrinn, 
Do ( n Bhiobull is è a'nn mo dhorn 
Mar àich-fheun thu mi direach, 
Nach dìobhairinn thu re m' bheò, 
Ge df fhaicinn dreach gach nionaig 
Tha s tìr fo ga fgriobh air bord, 
<S t'u thaghainnfe dhamh f hìn 
As gach riòbhain tha 'nn fan Roin-Eòrr Cha b e ionghna mi thoirt fpèis duit, 
<S tu <s bèufaich ann caint do bheòil, 
<S iomadh buaidh tha lèum riut 
Nach lèugh mi a riobhainn òg, 
Le d< bhrollach corrach, gìè-gheal, 
Dh' f hàg rèubta icrcadh fear òg, 
Is mar a chailc co ohèudach, 
Ann d' bhèulan o binne ceòl. 

Do chùl donn gu fmnteach 
N ? ar chireadh tu e mar òr, 
Da fhùil mheallach, mhiogach, 
Gruaidh mhin-dearg, mar an ròs' 
Th'fg riobain dubh do 'n t fioda, 
Co ghrinn 'fi dh'f hcudta bhi >n t fèors' 
Mu d' mhuineal cearclach min-gheal, 
Gu riomhach, a ricbhain òg. ( 45 ) 

Ochain i mar a thà mi, 
Air fàilne is mi gun lùth, 
Aig n>mhead mo ghràìdh dhuit, 
Tha m' airne 's mo chriod hain bruit, 
Mar cruaigh do chriodhna ftàilin, 
Biodh càirdsil riùm agus ciùn ; 
Piil le h iocbd fan am ; 
Agus tionndà do chriodhe leam. 

Sin n'ar labhair Sednaid, 
Re Domhnuli o chriodhe blàth, 
Ciod e fa do bhròin dheth, 
'S mi 'n comhnuibh dhuit ann gradh 
Ma thà do chridh co-deòineach, 
'S an comhra thà thu aig ràdh, 
Cha chum na bheil beò iìnn, 
Gun Phòfadh, mar d' thig am bàs. 

D.freagra. Beànnachd aig an lèigh, 
Rinn mo chrèuchdan-fa leigheas flàn 
Dlvfhurtaich orm <s mi fèumacb, 
Am pèin dheth gach oidhch' à's là ; 
Ge d' bha mi loiteadh rèibte, 
•Gu leir is mi <n cunntart bàis, 
fIS3 uair dh/ aidmhich i bhi rèidh rhmi 
Gnn d< eiricb iiÌò chriodh o f n làr ( 46 ) 
CUMHADH. XII. 

A rinneadh le Oig-fhear araìd d^a Leannan 
N f ar a threig i e. 

Air fonn, 'Nochd gur faoin mo chadul damh. 

TSJOCHD gur tric mi faireacha' 

Le cabhaig as mo Ihuain, 
Carachàdh à's a tionnda', 
Sior ionndrain na bheil uam, 
Gur i mhaighdinn bharrail ud, 
A dh' athariach mo Ihnuadh, 
Dhiot ghabh mi cèad le duilichin 
Gle-mochthra Di-luain. 

Ochain ! ciod fo dh' airich mi 
N'ar chaidii mi cho-mòr, 
Gu 'n leio- mi dhiom le di-mifnich, 

o 

An r'i'obhain aoidheil òg, 

'S truagh gun bhi gun aodach 

An caol chifte na m bord, 

Far nach fhaicin t èudain 

O nach d< f hèud mi dhol a< d< choir. 

Cha 'n 'eil uair a chì mi thu, 
Nach lionar mi le br<3n ; ( 47 ) . ' 

Mo chriodhe trom fu' dhuilichin, 

'S mì muhdach gu leòir 

Ma'n rìobhain a bha feathamh rium, 

Le foighidin ro-mhor, 

B'fhearr mun d< rinn thu m' fhào-ail 

tD 

Am bàs ga m' chuir fu c n fhòid. 

Cha <n àich'meun mi, aeh aidicheam, 
Dh'aon f hocal as mo bhèul, 
Nach à' ffruair, agus nach fhaighinfe, 
Na h' f hearr leam na thu, ghèug, 
Cha rabh thu riamh <m brath-foille dhamh, 
Bha chaoireadh agam f hein, 
Mo ghaol a mhaighdinn f huirealtach, 
'S rp-mhuladach mi d' dheidh. 

'S ro-mhaith a luidhe anart, 
Oif-cionn anaile na h oio-h, 
D'aghaidh mar an canach, 
Do mhala mar ìt eoin, 
Da ihùil mheallach ghuamach, 
<S a gruaidhean mar an ros, 
Beul tofdach nach toir geur-fhocal, 
'S nach canadh breug no bofd. 

Tha do dheudach mar an neonain/ 
<S tha do phogan mar a mhil, ( 48 ) 

Do chul bachlach or-bhuidh, 
'S e 'n ordamh air a fhlios, 
9 N -'ar theanneadh tu re liobadh, 
Gtor fada chìte dhreach, 
•'N uair leagacih tu le c'ìr e 
Leat mhealla mile fear. 

'S ro-mhakh thigeadh fioda, 
Mu d' bhian tha mar an fneachd, 
Muineal geal mar lion ort 
Mar phapair fgribbhaidh dhreach. 
Tha thu cho-bharrail, fhuairce, 
'S do bhuacìhanna cho-pailt, 
'S nach leir dhamh bean do thuair'meachd. 
A meafg an t fiuaigh ach teatc. 

Ach bheirinn mionnan firinneach, 
Cho ch'i'nnteach ris a bhas, 
Ge do leigte am BYobull, 
Na fliineadh air mo laimh, 
Nach cualas bheag a mhi.chliu ort, 
Ach foithimh, cionail, bla, 
Cha 'n ionghna 's tu bhi dfleas dhamh ; 
Ge à< thiig mi fhìn duit gradh. ( 49 ) 

'Giìv dìomach mi do 'n Ghallach ua\ 

Thain'g oirn o 'n mhachar Ghauld, 

A rinn le ftòras buaireafach, 

Do mhealia uam fan am, 

Na 'n tarlainns' ann am bealach air, 

No ann fa ghleann ud thàll, 

Air chinnt' air fon na gruagaiche, 

"Gu 'n rachainn bhualà lann. < 

Ach foruidh nàn do 'n ghruagaich ud, 
Bu fhnairce caint a beòil, 
Dh'fhàg i o 'n Di-luain ud mi, 
Fuidh bhruaidlean a's fu' leòn, 
Cha 'n fhèud mi fhin a ràdh ria, 
Gu'n d' fhàg i mi da deòin, 
Ach bhiodh a cairdean dìomach dhi, 
Mur aonntaiche i leò. 

S bochd mo thruaigh mar thachair dhanih, 
Ge d' tha mi fathaft òg. 
Chaill mi ri h aon uair thu, 
? S cha bhuaidhich mi re m' bheò ? 
Ge à' iarrainn fhios is fhuas damh- 
'N taobh tuadh fo do 'n Romn-eòrp, 
Cha 'n fhaigh mi ieithid mo ghruagaich ann ; 
Beann bhanail fhuairce choir. G ( 5° ) 

'S è thuirt mo chailin chiatfach rium, 

A dh'fhàg mi riamh fa' bhròn, 

Na biodh a ghàoil bonn fmuairean ort, 

Tha agad fnuadh na h oig, 

Ach biodh gu taipidh craadalach, 

A fo fuas re d' bheò, 

'Sna h aithneadha' neach gu fiorruidh ort, 

Gu 'n rabh thu triali fù leòn. 

Ach 's mithich fgur do m' cheileìribh, 

O f hreagair i co-chòir 

Cha bhi mi caoidh no 'g iarganaich, 

O 's diomhanach mo ghlòir, 

Ach f hir a theid le leathad, 

Do Phitceallani na 'm bò, 

Beir foruidh do 'n mhnaoi ionmholta 

A dli'fhàp- mo chriodhe leòint'. MIO-MHOLADH do 'n MHISG XIII. 
Aìr fonn. Latha Raoin-ruairi. M.% OCH 's a mhadain 's mi 'g èirdh, 
mor m' eiflean 's rno bhròn dheth, ( 5< ) 

•N dìidh bhi reiceadh mo chèille, 
An dè a\'s tigh-òfdadh, 
Fhuair i 'n fud orm ceapag, 
Lady Light-head na gcrraich, 
? S i rinn mife a charadh, 
'S mo mhealladh le bòilich* 

Dh'f hàg i 'n diu mi a' m' ihineadh, 
■'S gann tha chli agam èiridh, 
Tha mo choguis ga m' dhiteadh, 
Agus m' ìntinn ga rèubadh, 
Mile mollachd gu dìlinn 
Do aon ti a bheir fpèis duir, 
'S iomadh ià ao;us oidhche - 
Dh'fhàg thu dhiobhail mo chèill mi. 

C' uim nach aoirinn le bàrdachd, 

As a chearna fo 'n rìogh'chd thu 

Tha thu m chomhnaidh ga m' thàladh 

A la a's a dh'oidhche, 

N'ar thèid mi 5 n tigh-òfda, 

Bheir thu còmhdhàil 's gach tìm dhamh, 

Glaoidhidh tus air do flòpan, 

<S thèid m< òr-fa ga dhioladh. 

<S tu àhf iarradh gu guanach 

Gach feòmar uaigheacii bha m' phòcaid, ( 5* ) 

Cha d'fhàg thu agam do m< chnuafacluÌ 
No dh'f huaifgileas ìòn ahamh, 
<S roimV dh'earb mi mo fporan 
'S mo Dhoìair do f n òr ruit, 
Fhior-fniurtach na 'n guitear, 
Chuir thu fud ann fan ftòpan. 

Mhifg. Na labhair orm brèugàn,. 
'S mor dh'èifd mi do d' bhòiìich,. 
Tha do theaga mar rèufar 
Chum bèum a tlioirt dhamfa, 
Cha ò' rinn mife riamh t èigneach, 
Gun thu f hein a bhi deoineacb, 
<S ma chuaidh tu dhèi's-làimh, 
Caoirich èibhach do fgòrnain. 

Fear. 'S olc an ìeanan thu dhàmhfa,.. 
Fear o-un ftòras gun fhèndail, 
<S ge bu leam an Roin-èorpa, 
Naile, dh'òìadh tu fhèin è, 
'S mor gu <m b'ànnfa leam dìreach 
BhioJh gu fiorruidh gun cheilè, 
Na gu 'n caidleadh tu oidhche 
Chaoidh fmnteri na' chrèabhaig. 

Ifg. Na labhair co-fiamhaich 
•S tric bu mhiann leat bhi m' phògadfr, £ 53 ) ] 

S S nrinig luidJi' mi gu ciatfach,, 
Ke do chììathaich 's tigh-òfda, 
*S tric a thog mi o fmuairean, 
'S o bhruaidlean, gu ceòl thu, 
*3 mi chuireadh gu ci uadal, 
*S gubualadh na <n dorn thu. 

Fear. Cha <n èil do fabhairt-fe fuairce 
^S mor am buaidhi e do chòmhradh, 
Mo mhallachd ga d ( ruagadh 
Chum t f huadhach as m< eòlas 
'S minig dh'fhàg thu ■mi,.thruitahy 
Mar a mhuc air an òtrach, > 

Ach Gùin air do nmuineal, 
Mu <n dean thu tuille ni '$ rnò e.. O R A N. XIV. 

Jìlolaldh do mhnaoi uafall aralt an tlri<? 
Trhithas Cadda. 

Alr fonn. The Lafs of Patie's Mill. 

T ATHA dhamh air farfan, 
<S mi fmbha-l fafach feòir,. ( 54 ) 

Dhruidli gu tròm aiì f hèurthuinn 

Air mo lèine tre mo chlòc, 

Dhàll an ceò mo lèirfm, 

Nach bu lèir dhamh cèum do 'n ròd, 

Ach uìfge a's gaoth gu dèineafach 

Aig feideadh an mo fhròin. 

Thachair dhamh bhi e n oidhche fin 

An teaghlach dhaoine còir, 

Rinn bean an tighe caoimìmeas rium, 

Is aoidhealachd gu leòir. 

Thug i g< a fèomar faoileachd mi, 

Is fgaoil i 'n fin am bòrd, 

Bha biadh, a's deòch co-faor dhamh 

Sa bha aodach aìg ri Deòrs'. 

Cha f ij ionghna mife chuimhneacha' 
Air caoimhneas na mna' coir, 
Thug g< a feomar uaigneach mi, 
Mar dhuine uafal mòr, 
Rinn mùirn is prìs is beadra' dhiom/ 
Ga m< fhreafdladh air gach doigh, 
Thug biadh a's deoch gun eafbhuid, 
Agus leaba dhamh gu lò. 

Eu fhuairc rium bu fhìobhalta 
An /hiorbhean uaial òg, ( ss ) 

€ha <n f hèudar leam a dhì'-chuimhneach' 

An cian a bhios mi beò, 

Mar chàirich i gu h uigheamail 

Mi m' muidhe aig a bord 

Re gualainn fir an tighe 

'S againn aidhear agus ceol. 

Be fud an t oig-fhear firinneach 
Ga 'm biodh an ìntinn mhor, 
Cha lèir dhamh bèud tha fìnnte riut 
O chrùn do chìnn gu d' bhroio-, 
Ach fuairce, foithimh, fiobhalta, 
Nach togadh ftri mu <i\ bhord, 
Gur cionail air a Bhìobull thu, 
Sa leag do ghniomh na choir. 

<S tu m companach neo-dhìobarrach, 

«N àm fuidhe fios <s tigh-ofd, 

Cha biè do fheol bhi dfomhain ann, 

Bu mhiann leat pios is ftop ; 

Bèul a labhras fiochainntach, 

O <n cèillidh, brioghar <rloir, 

Le d< theangaidh bhlafta* bhm-fhodaich, 

O milfe innfeadh fgeoi). 

^S f an damhfa b< àdhbhar fubhachals, 
Mar chunnaic i mi <n tòs. ( 5« ) 

Le m- bhrigk mhofaich, fhumagaich, 

*S mi m' lu'.clealach guh fcoì, 

N'ar mhorhaich i chion cof-eudaich, 

Gunrabh mo chàfan ieoint^ 

Gùn d' thug i Triuth.is cadda dhamh 

Co thlachd-mhor c s a tha fan Eorp. 

B< e fud an cadda baitalach 

<N rabh cumgaidh pailte gu leoir, 

Bha dubh marfhitheach craige ann, 

Nach cuir a dhath re m' bheo 

Bha 'n cuifean dearg na bhafaibh ann, 

Air lafadh mar an ros, 

'S o na chuir mi f hein mu m' Chofaibh iè 

Gun d< thug e dhachaidh m' oio-. 

<S mor an t àdhhhar èibhneis thu 
Do *n cheile glilac do lamh, 
Bean is fuairce, bhèufaiche, 
Cha 'n eil fuidh m ghrèin ach gann, 
Do fhlios mar chanach flèibhe, 
No mar èiteagan na 'n gleann, 
Do ghnùis mar dhealradh Phèbuis, 
No mar èiridh ghrèin na m' beann. 

Do ghuth o à' bhèul mar f hilearachd, 
Ann àm dhuit fèinn air ceol, ( 57 ) 

N'ar thoifeacheadh tu rìreamh ris, 

Bu bhinn , thu no na h eòin ; 

Do mhala chaol neo-ghruamanach, 

Do ghruaidhìn mar an ròs, 

2 S gur maith thig brèid is cuailean 

Mu d' chùl dualach mar an t òr. 

Ca. h iomadh cèum a ghluaifreadh Ieam ? 

An deas 's an tuadh na h Eòrp, 

Cha 'n fhaca mi, cha d' f huaras ann, 

-Cho fhuairce riut is cho choir, 

Tha 'n t urram do na chonnaic mi, 

Ann uile, air dheadh fbeòl, 

Aig Beattie Chaimbeul bhaile-mhuilin, 
Luirean nam ban òg. A O I T H R E nan L U C H XV. 

^OITHRIDH mi na Luchaidh chiara, 

Luchd na 'n cliathacha liadha, leobha: 
Cuideachda' bhradach nan gearra-mhàs, 
'S mòr an t earrachall iad a 's tfoblial. 

Dh'ith iad orm I6n nam pàifdin, 
Bha gu 'n àrachadh 's ga ? n togail, 
La, a's a dh'oidhche gabhail dà, 
G-ur gann dh'fhag iad am fodar. 
H ( 58 ) 

Goimh, a,s cràdh ga rabh na'r càirean, 
Strac a's 'igainneadh air bhur feòrta, 
Galar a's plàigh air bhur ? n àlach, 
Gus nach f hàgar a haon beò dhiù, 

Chàinin fibh, is cha bu bhèud leam, 
Chuideachdadh bhrèin, lcitheach, chòfach, 
O' n ? is gnàth leibh bhi 's gach àite, 
Ann fan t'àr fibh cuir re dòibheirt. 

Bhior-muileach is caoile fealladh, 
Aoithridh mi do chafa camadh, 
Do dhèud fgòrach, do bhèul ronnacb, 
Do bhus molach, t aMiaidh jrhieannach. 

Cruiniìichidh.mife dhuìbh nàimlidin, 
Chumas gu teann fìbh fu'i' n fpògàn, 
Fhronnas gu mm fibh fui' m fiaclaibh, 
'S a chuireas fios fibh thair an fgòrnari. 

Cha 'n 'eil cat tha ann fan tìr fo, 
Nach bheil dio'ltach air bhur feòrta, 
Bidh agàm-fa a riòchd dhiu mile, . - 

*S biodh agaibhfe oidhche bhrònach. 

Fàgaibh am baile fo gu h vjilamh, 
Na teannaibh re fuircach ni 's faide, ( 59 ) 

Ach gabhaìbh gu h eallamh m' ar turus, 
Air raoghainn duibh muir, no talamh. 

Stuiraibh nunn air Locha-tadha, 
O 'n 's è 'n t ath-ghaoirid is fearr leibh 
Mur dean fihh bhùr ? n eadhraiche uilajnh, 
An grùnd na tuinne bidhìbh bàite. 

O'n thà fibh fèin n'ar bèifdibh bradach, 
Co-ro-ghrad a dheanamh meairle, 
Goidibh àrcaìrì an iafgair, 
As an lion leibh air fòn bàta. 

Ach co-luàdh fa gheibh fibh 'n t aifeag, 
'S a thèid fibh thairis gu fàbhalt, 
Na tugaibh aon dhiubh as an dùthaich, 
Deànaibh dùn diu' air an tràiehe. o Sgiùi fam aiii mach an icarh-dearg fibh, 
Feagh gach garbhlach agus fàfaich, 
? S bidhibh oidhch' ann an Ceap-Iandi, 
Ann fan t fhean tigh tha ga li-arda. 

Eìreibh, ghraifg, gle-mhoch fa mhadainn, 
'S na deanaibh cadal no màirneal, 
Fàgaibh an dùthaich gu healamh, 
A ihliochd na ? n ragairean ? s na mearleach. ( <5o ) 

Imichaibh do Charfadh Shruileadh^ 
Chaoidh na pillibh do Bhraìdealban, 
Fanaibh aig Bodaich nan Cruach 
O faid tha conbhail fuas a Mharagaidh. ORAN XVI. 

Molaìdh do Bhan-iighearna Mbeilbkeàirt. 
Air fonn, Mhic Ghill-leathain na Luraich. 

'Q Tric fmuaintin air m' aire 

Mun mhnaoi òig fo thug barrachd 
Air gach riòbhain air thalamh, 
Cha 'n f haca% cha d' airich, 
Riamh aona bhoinne fola, 
Do mhnaoi uafail no Chailin r 
Is bòidhicheadh fealladh, 
Air gach dòigh tha i ban ail, 
An am fòghlam 's am fafan ; 
'S è mo dhòchas gu 7 m faigh thu, 
An t urram do mhnaithibh na h Eorpa 
An t urram do, &c. 

Dheadh Bhan-tighearn' cg Mheilbheairt 
5 S è mo fhòlas is m' èibhneas ; ( 6, > 

Do mhoralachd chèurch 
Is ordheirc do bhèufan, 
? S a 'n ceò] tha mi deilbhadh, 
Chuir n ordamh gun cheilg dhuit r 
Oir cha tuaireafgeal brèige 
Tha mhiann orm a lèubhadh, 
Cha thug- fealladh a' d' t èudan, 
Neach a gheibheadh dhuit èacoir 
C'aic an aithne dhamh t eug'ais ani' èolas r 
C'ait an aithne, &c. 

'S tu is banaile bèufan 
Do na chunnacas le m' lèirfin, 
Tha gach buaidh dhuit a ftrèachday 
Bha fuaighte re Venus 
Tha maifeadh à t èudan, 
Mar dhearfa na grèine, 
N'ar a bhitheadh i ; g èiridh, 
An am madainn chiùn chèitein • 
Cneas is gil thu na ? n èiteag, 
Na fneachda na gèige ; 
Ri ! gu meal è dha fèin thu t fhear pòfda, 
Ri! gu, &c. 

*S deas thig ftocain o n' bhùth dhuit, 
7 S Bròga biorach na 'n crùintin, 
Do 'n leathar bu fnùbailt', 
Bucaill oir bhi ga ? n dùnadh, ( 6a ) 

Mun troigh chuimir bu lùthair*, 
A dhannfa air ùrlar, 
Na 'm freafdlaidh luchd cùil duit 
y S tu f hreagradh gu pùncail, 
Tha thu ad'choifiche fùnntach, 
'S air thrumad na driùceadh, 
Nach roifeadh 's nach lùbadh am feoirnean. 
Nach roifeadh, &c. 

Do rofg mheal-ihuileach mhòthar, 
Fuidh d' mhala chaol eòin ìt, 
Tùir gheala mar neònain, 
Ara folach fu' 'n t frol ort, 
Tha do ghruaidh mar na ròfan, 
Mar Bhermillion air bòidhchid, 
Bèul meachair, neo-bhdfdail, 
O 'm binn a thig dran, 
Ge b' e chìuinneadh thu d' fedmar 
Gu 'n eifdeadh na h eoin riut 
Le d' cheileiribh cedlar ga 'n feinn leat, 
Le d' cheileiribh, &c. t 

Tha do mhin-bhafa bàna, 
Mar an fiode r'a làmhach, 
No'mar lili a Mhàighe, 
Nam tighin fuidh bladh dh'i, 
Cùl bachlagach, fàinneach, 
Le d' chomhduichibh àluinn, ( 63 ) 

A fhuair urrani air àilleachd, 
Ann iomadaibh àite, 
Tha do mhuineaì 's do bhràgad, 
Mar Chrioftal a deàrfa, 
Chìte fion ann a tearna air òl leat. 
Chite fion, &c. 

Do chùl dìtheanach, clannafh, 
Bhuineadh cìs an 's gach pannal, 
T aghaidh ihiobhalta, f hJathail, 
Tha gun mhìchion gnn fmalan, 
So-àthan riomhach air faiche, 
Is i re Dido co-maifcach, 
Criodhail, inntinneach, eajamb, 
'S i gu gniomh lamhach banail, 
■Caoin, mìn, meachair, faraft, 
Caomhail, grinn ris gach Caraid, 
Leis 'm bu mhiann teachd do'n bhaile a t f hecY- 
Leis 'm bu, &c. raich,. 

'Nuair a ghlacadh tu 'n t anart, 
Ann a d' mhin-bhafaibh geala', 
Bhi do fhùil ghorm mheallach, 
'S i gu dlu gabail feallaidh, 
Air 'n riaghail rinn thu tharruing, 
■Chuin nach deanta do mheaila ; 
Sìofar du-ghorm mar ealtainn, 
An a d' laimh bu mhaith' georr, ( 64 ) 

Chuìread fctfin gu daingionn, 
Reidh, direach, gun chamadh 
Agus fuaigheal aìr bhannaibh do >n tòland, 
Agus fuaigheal, &c. 

'S maith thig Mantal do 'n t fròl duit, 

Air do ghuail'nibh mar chòmìldach, 

Thig fainneachan %k dhuit, 

Le 'm buao-h-chlochaibh ordail, 

Air an deanamh gu iònnraicht, 

Gu m càramh 'mu d' mheòiribh, 

'S tu-'ri ainnir is boidhche, 

Do na chunnacas a dh'òg mhnoi, 

Cha lèir dhamh dh'aon feòrta, 

Cron cumadh ga d' choir, 

Ach o d' mhullach gu d' bhrògan<gun fhàilne, 

Ach o, &c. 
'S tu 'n rìobhainn deas, ftmairce, 
Thain'g fhìol na daoine uailfe, 
'S lionar Caimbeulàch buaghar, 
Theanadh tarruing re à' ghualainn, 
Thig o dheas a's o thuadh ort, 
Chum do cheartais bhi 'n uachdar, 
*S mairg a chafadh riu m tuafaid, 
<S craobh feirge na m gruaidhibh, 
<S beag 'n t ioghn' thu bhi uafal, 
<San ftoc as na bhuaint' thu, 
Slionar faillean mèar, uaibhreach, tha fas ann, 

SJionar &c. ( 65 ) 

Slionar fuàran 's brais farum, 
O bheil t uaifie a tarruing, 
Meangan ur do 'n f hiodh fhallatn, 
Thain' o thòr Iarla Bhealaich, 
? S ioma'dh Diùc à'gus Baron, 
Bhios ie h ùmhiachd a t fharraid, 
>S iomadh dùthaich'Vs Taìla, 
Ann fan òilte gu heallamh, 
Do dheoch flàinte le caithream ; 
? S beag an t ioghnadh fo thachairt 
? S tu bhi fhìol na fola bu mhor-lùach 
>S tu bhi, &c. 

Ri gu meal thu gu buan, - 

An Deadh Chaimbeùlach fuairce^. 

Oidhre Mheilbheajrt fo fiiuàs è., 

Fear fheafamh do chruai'-chais, 
Ceanna -feadh-Uja a chruadail, 
Dol a fteach re h uchd' bualaidh, 
*S minig thug thu, p s bu dual duit, 
As a Bhataiite buaigh leat, 
? N uair a thairneadh tu chruai-lann, 
Cha taifgè tu 'n truaii' i, 
Gus an cuireadhtu 'n ruaig air do nàmliakl, 
Gus an, &c. 

Tha poft eiie riut fuaighte, 
Cunbhail taice re d' ghualainn, 
I ( 66 ) 

Fear Achaladair uafal, 
Sàr-mhàifdir na tuadha, 
Ard oidhre Clais-chluaine è, 
Druima^ocha na ftùadh leat, 
'S leis Bail-Leoid, co bheir uaidh è, 
Tha gach còir dhiu fud fu^ight' ris, 
'S è dh' f hàg barraicht' thair fluagh thu, 
Gach fruth do f huil uallaich, 
Tha lionta do uaill teachd a d' chòr-£a 
Tha lionta, &c. 

Ach guidheam.gu fùnntach, 
Le m< chriodhe, le dhùrachd, 
Gu 'm faiceam bhi d' ghiùlan, 
Ann àite ban-dìuce, 
Ann coidfe nan cùrfan, 
Le trreadnachas cùirte, 
Do phuifd bhi re d' chùl-thaobh, 
lad an comhnu'ulh ga d' ftùiradh, 
Do mhac-oidhre ga ckutacli, 
Dhol an àirde fa chùirt, 
A's e bhi càramh a Chrùin ar K\ Dèorù. 
JKà e bhi, k&, ( 6; ) 
CUMHADH XVII. 

Xàrla Bhraìdealban a dh'eug a Bhlìaghna 1782. 

Air fonh, Och a mhuire mo dhunach ccc, 

QGEUL ar dunach rà lèubhadh 

Thànig oirna Dun-èidin, 
Iarladh Bhealaich na ? n ftèud-each 
Bhi na chadul 's nach èiricb^ 
E gun ludha, gun leirfìn, 
Gun deo bhi na chreabhaig, 
Ach na luidhe fuidh dhèileachan bhord 
Ach-na luidhe, &c 

Dhuinn' is duilìch mar dh'èirich. 
Gun do mhothaich an t èug- dhuit, 
*S gun lithich, na leigh ann, 
A leigheafadh t èa-cail, 
Thriath chumhachdaich, thrèin, 
'Gheibheadh urram is èifteachd 
- Far an fuidhe fa ? n èireadh luchd Chleòchd. 
Far an, &c. 

Oirne thànaig an diùbhail, 
O na dh'f haluich an ùir uainn 
Fear fheafamh ar cùife, 
Dh'f hag ar taic, ? s ar ceann-iul Cuìiy . 
? S mor iiioh'draih na dùch' 01-6 . f 68 ) 

O na rinrieadh do dhùnadh 
Ann ciiìe chumhaing ila 'n lùbaichin òir. 
An eifre, &c. 

3 S trom am builleadh 's gur druìteaclr, 
Thàn' an dràft' ajr an dùthaich, 
Ach is fheadar a ghìulan 
O fè 'n t èiìcr rlno ar diùbhail 
>c ò è bhi a d' chàramh ian. ùir 
Ann feòmar cadail, 's nach duifg thn ? 
Dh'f hag fnith' air ar fùihbh is deoir 
Dh'fjv$g i'nith, &c, 

Laoich threin ann an cumafg, 
Ph'fhasigu fèirnanta, duineal, 
Ge d' eireadh 'n uair chunthart, 
? S tu nach geille gun urram, 
Tha òq dhaoine fu' mhulad, 
? S beag an àdhhhar bhi fubhach, 
>S tufa ? n eaol chift a' d 5 luidhe gun deò 
'S tu ia, àc. 

Na'n tigeadh feum am feachd arm ort, 
Leut dh'eireadh fcip inharbhtach, 
*o lionar trèun-fhear c'eas, culma, 
Racha gle ghrad na armaihh, 
Chnire geur-lar-n ain balgaibh% 
»"N uair a dh'èiccaùh W ffef?£g crt ? ( 6 9 ) 

Bliiodh Gleann-Uracha, 's Braidealhan a c d^ 
Bhiodh, &c. (choir. 

*S mor a bhà fuidh d' chumannda 
*S bu ghlic an riaghì-fhear na 'n ceann thu, 
An talant' f huair thu re laimhfeach, 
Rinn thu buannachd nach gann leis, 
Cha b ionnan thu fan duin' aingidh, 
Dh f f holuich airgiod a Mhaighitir 
<S nach tug a bhuil anu fa 'n am as bu coir. . 
'S nach, &c. 

'S beag an t ionghnadh dhuinn' fein 
An diu air fulia bhi dèurach, 
O na ghluaitteadh le h èug thu, 
'Ghabha' truas dhinn' 'n, ar 'n èigin 
Cha rabh dilleachdan fèumach, 
Wò ban-treach gun cheilidh, 
Aig am faiceadh tu 'n èu.cair fa mhòd. 
Aig am, &c. 

Ach gu 'n ftiùreadh an t Ard Righ 

An tì th'ann a t àite, 

Gu bhi icchdar, ro chàirdeil, 

Ris gach nsach tha fuidh ràithe, 

Rì thog è gu h airde, 

Thoir gliccas na thrà dba* ( 7° ) 

O na f huair è uait tàlanna mor- 
O na f huair, &c. 

<S è chuir fmal air nio fliùgradh, 
'S lionn-dubh air mo lhiulibh, 
<N diu bhi faicfin do chùrfain, 
'S culaidh bhroin air an gìulain, 
Bhi ga d' chàramh <n tigh ùtlaidh, 
Ann an leabaidh na h ùire, 
As nach fairich 's nach duìfg thu le ceòl*.. 
As nach, &c. 

Ach is e mo bharail an dràfta, 
Gu'm fèudar a 'ràite, 
Ge do thànaig am bàs ort, . 
Chuir crioch air do làithibh, 
Gu'n d f fhuair thu rioghachd is fearr dhuitr^ 
Na <n Oighreachd a dh. c f hag thu, 
Ann am flaitheas aig ard Riogh na glòir, 
Ann am ; &c. ( 7* ) 
ORAN GAOIL XVIII. 

A rinmadh lè Fiodair do riobhain oig f chunncas 
leifean am bruadair, bhi teachd d c a ionnfuidh- 
a dheilbh Guin. T Air fonn, Latha Raoin-ruairi. 

'HA mulad ga m e lionadh, 
Tha m e inntin fuìdh bhròn dheth, 
Chunncas rìobhain og thlachdmhor 
Ann a'm chadul di-dòmhnuich 
N'ar a dhùifg mi fa mhadainn, 
<S gun agam an òg-bhean 
Thanaig frafa' o ( m fhùilibh, 
A dhrùigh air mo bhrògaibh. 

Moch fa mhaidinn di-luain dhamh, 
Air mo cbluafaig gun dùfgadh, 
Thanaig flat do mhnaoi ihuairce, 
'S cungaidh uafal gu gùn aic 
Sgaoil i fios dhamh e dh' fhènchain 
'Cia mead a bha dhludh ann, 
Ach dhùifgeadh a m' ihuain mi 
Mun d'f huaras a chùnnta. 

-Na faighean car uaireadh 
*Ann fan t fuain ud gun dùfgadb, ( 72 ) 

Nàile, dheilbhinn gu cìnnteach 
Do 'n r'ibbhain an gùn ud, 
Bhiodh mo chriodh agus m ( ìnntinn, 
Labhairt fi/-chaint gn ciùn rium, 
<S db/ f headuinn fathaft am bliao-hna 

o 

Dol g'a h ìarraidh re phùfadh. 

Chunnraice mife 'n raoir bruadar, 
Air a ghruagaich bu bhoiedhcheadh, 
Bha i banail, ro-bhèufach, 
Bha i cèìllidh, neo-fpòrfail, 
Bha i iriofal, bàigheal, 
Mur do mheall i mì m' dhòchas, 
<S cha 'n f hacas thug bàrr oirr f 
'N aon àit do'n rabh m 'eòlas 

Cha 'n ' eil ort cron cumadh, 
O d< mhullach gu d' bhrògaibh 
Tha do ghruaidh mar na fubhan., 
Mar an driùc air na ròfaìbh, 
Tha do dhèud mar na dìf'nean, 
Bèul binn mar an fmeòrach, 
Tha do phòg màr an t ubha'll, 
Tha do mhuinèal mar neòoain 

Cha dean mi dhuibh innfeadh 
Ciod an tir bheil i chòmhnuidh, 
Theao-amh 'n tiondadh' i cùl riuni, 
<S gu 'n diùlt i mo phofadh, ( 73 ) 

Bhitht > a lèubhadh, 's ag ràite, 
Ann 's gach àite mar òran, 
<ju 'n tug mife do ghràdh dhi, 
Nach b' fheaird mi re m' bbeò e, 

Ach na tionndas' am feirg rium 

Ge nach d' dheilbh mi dhuit t aodach ? 

Cha d'fhuair mi do ùineadh 

Na chùnntadh e *n oidhch' ud, 

Na fàg-fa fuidh bhròn mi 

? S mi co-deoineach air t f heaotainn, 

Ach aidmhich mo phòfadh 

O nach beò dhamh as t èugmhais. 

Ach ma nithear leat m' àich-iheun, 

'S a mheud fa mheall thu do m' ghaol uam 

? S mairg mife tha 'n deagh-rùn duit 

Mar fiù leat mo Thaobhfinn, 

Ma 's fear eile is f hearr leat 

3 S gu 'n dh'f hàg thu air fraoch mi, 

B' f hear nach faicinnfe riabh thu, 

Chuir a Bhliaghna fo 'n aois mi. 

JMa'n innfeadh tu aon uair, 
Nach tionndaidh tu caoin rìum, 
Ghrad thogainn mo mhiineaeh, 
'S cha bhithinn ga d' chaoineadh, 
Ge d' tha.thufa ann dòchas 
Gu bheil mi gòrach ro-èatrom,< 
K ( 74 ) 

Ghleidhinn bean agus ftòras, 
Cho boidheach 's tha 'n taobh fo. 

Ach is neonach a bharail, 

Do fhear folamh n'a phocaid, 

Gun leagàdh e inntinn, 

Air an rìobhainn is ordheirc' 

'S ge d' bhi aige r'a 'n cunntadh, 

Na crùnntainn air bord dhi, 

Cha ? n f haigh e gu bràth i 

Mur h ann da chuaidh a h òfdàcìL 

Ach Combairle chèillidh - 
Bheirinn f hein air gach òig-f hear, 
Ge nach d' ghabh ml dhamh fein \ 
Tha mi ièirfin na còrach, 
Ge do chitheadh tu 'n rfobhainn 
Bu ghrinnè 's bu bhoidhche 
Na tabhair do ghaol dhi 
Mur faoil thu i d' phòfadh. 

Sin 'n uair thean mi re dùfgadh 

? S a mhùgh mi a' m' dhòchas 

'S a thionndaidh mi m' inntinn 

Gu gliocas o ghòrraich, 

Bha mo chriodhe a g ìnnfeadh, 

Gu fìrinneach dhamfa, 

Gu 'm b' fhaoin damh mo fmuaiiìtean, 

Afrns Bruadar na h piffhfii ( 75 ) 
ORAN XIX. 

Nuadh do y n aìnm Teafach a GhaoiL 

Aìr fonn. Tha mo chion air 'n ur gheibht &c. 

*C tric mi dùfgadh a' m' chadul 

Le h airfneil ro-mhor, 
Bhi gach oidhch' ort a .bruadar, 
*S tu a' m' fmuaintibh gach lò • 
Tha mo ghruaidhean air dubhadh,, 
Le fruithibh mo dheòir, 
Mu'n chloich tha mar bhir, 
Eidir mife 's mo bhi òg. 

? S mairg fleasgach re maoghal 
Bheireadh gaol do mhnaoi òig, 
Tha iad aoigheaij, fior-chaoineil, 
Mu chreideas tu 'n glòir, 
Mar fheall' an ghrein is i 'g èireadh, ; 
A' Madainn chèitein gun cheò, 
Fèudaidh 'm feafcar bhi dèurach 
An dèigh am plèifge ud falbh. 

5 S coir dhamh labhairt gu fiobhailt' 
Mu'n rìobhainn ghlain òig, 
Gu'r e mhead <s f huair I m< intinu 
Dh'fhag mo chrìcdhaa-fa leòim' ( 76 ) 

Cha lèir dhamh a's' tìr fo 
Mu dh f innfeas mi chòir, 
Chuirinn eoimeas re Sine 
Bhan-Ghriogarach og. 

Corp feamh is glan cumadh, 
O d' mhullach gu d ( bhròig, 
<S maith thig lèine do <n anarr 
G'a. bannadh. a d< dhòm, 
Dèud chailc' mar na dìfnean, 
Blas fìoguis a< d c phòig, 
Bèul meschair gun ghruaman, 
Da ghruaidh mar an ròs. 

C< uim' an ceilin gun innfeadh, 
Tha thu.fiobhalta bìa', 
Brollach corrach, fui' <n t fid' ort, 
Cearclach, min-chraicneach, bàn, 
Troigh fhocrach, <s i comhnart, 
Gun fg.òid air fi bàr, 
<S cha lubadh tu 'm feoirnein 
Fuidh d ( bhrogaibh air blàr. 

Taghaidh nàrach, ro-bhanail 
Da mhala chaol rèidh, 
Gur cùbhraidh no 'n canal 
Leam t anail o d* bheul, 
Gur binne do chòmhradh, 
No ( n fmeorach air ghèig ( 77 ) 

Gu 'n èifdeadh na h èoin riut 
Ann am feòmarleat fein. 

Nochd is faoin leam mo chadul, 

Dol a laidhe leam fhèin, 

Thugas gaol trom do 'n rìobhainn, 
<S chuaidh mo chriòdh-fa na cièigh • 
Leat miùbhlain a f m' dhùthaich 
Gu cul-thaobh na grèin' 
'S cha <n irrainnfe dhachuidh, 
Chionn t fhaighean dhamh fein. 

Dh' fhàg thu m'aigne fuidh èa-flain^ 
A mo chrèuchdain fuidh leòn ; 
Chuaidh faighead a m< chriodhe, 
Rinn milleadh air m ( f heòì] ; 
Stric mo, fhùilean a frutheadh, 
t Ga d' chumhadh gach ìò, 
m aig a mhead <s thug mi ghaol duit, 
Cha <n fhèud mi bhi beò. 

Tha mo chriodhe air a mhùchadh, 
1 'S e briut' air a ]e6n, 
Tha gach ball tha <n taobh fìigh dhiom, 
Air leaghadh ]e bròn 
Tha fnith' air mo muìlibh 
Dh'fhàg dubh'r orr* -Vs ceò, 
Tha mo bhathais air faileadh, 
A's lag air rao threòir, ( m ) 

Tha mo chriodhainfe glaifte, 
O <n taic fo lath <n dè 
Aio- an rlobhain am falach 

o 

Fuidh aifnichibh clèibh ; 

<S e do ghaol rinn mo ghoirteach,, 

'S a lot mi gulèir, 

Och ? pill-fa na thrà rium, 

Agus flànuigh mo chrè. 

<S mairg mife tha fuidh thrioblaidl 

Agus fios aig an lèigh, 

Mo chriodh-fa bhi <n tafgaidh 

Fuidh ghiais aice f hèin, 

C' uim' am bithinn fui' fproc dheth 

<S an Dochtair bhi 'm rèir, 

<S gu 'n leigheas aon f hocal 

Mo lotan gu lèir. 

Tha mi 'nois o chionn le-bhliadhn< 
Ann an teafaich a ghaoiì, 
Gun lafach, gun f huafgladh, 
Gun fhuarach, gun fhao'ch ; 
Ach gheibhinn mo fhlàinte, 
Agus mheallain an t aog, 
Nam faighin mo chaileag 
Gu luidhe re m< thaobh.. ( 79 ) 
ORAN XX. 

'Molaidh do Ghrnagaich oig. 

Air fonn, lofabail n e Inghean Domhnuil 
Sin, &c. 

T>EIR foraidh dh< f hios na gruagaiche, 

Is iuairce th'ann m c eolas, uam, 
Tha chòmhnuìdh far bu dualchas dì bhi, 
Shuas am bun Ghlinn-lochaidh fin, 
'Si/n rìobhain chèutach, chul-donn i, 
A choifm clìù na bòidhichead, 
'S ge d ( thog iad tuaileas brèig oirr' 
Gu 'n robh i f hèin dhiubh neò-chiontach 

Gur diomach tha mi fhein do neach, 
Chuaidh lèubha- bhrèug mar òran ort, 
Ge do bha mi ( <y èilteachd riu 
'Bu bhrèugach mar mo dhoigh-fa iad 
Ge be ti rinn innfeadh ort, 
Bu dànadh ni.rà chòmhradh è, 
Do neach fa ( n ceann air liatha/ 
feSa ( n aois a fgiatha fòide dlioibh. 

.Ainnir is fearr bèufan 

Do n< as lèir dhamh fhein a dh'òg-mhnaoi thu^ 

•<S lionar buaidh tha fleachda dhuit 

Nach cuir mi ( n cèil 's cha ; n -eòl dhamh e ; ( 8° ) 

Do bheul a tha gun gheur-fhocal, 
<S do dhèudach geal mar nèonain ann, 
B< f hadadh cach fan èucoir riut 
Mun leubhadh tu mar dhòi-bheart e. 

'S tu <n riobhain bhanail, bhèufach, 
Dh,fhàs pailt an cèill gun fpòrfalachd, 
Tha feirc*' ann an clàr t èudan-fa 
A mhealla fpèis o oig-fhearaibh y 
<S lionar fear tha rèubta leat, 
Le mòid a dhèigh air pòfadh riut 
'S a dhùraigeadh mar chèile thu 
Dha fhein a ghèug is bòidhiche. 

<S tofdach, focrach beufach thu, 

A h èugmhais a bhi mòrchuifeach, 

Is binne no na tèudan, 

Guth do chlèibhfe feinn air òranaibh, 

Bu ghrinn leam fhein bhi 'g èifdeach riut 

Ann am chuir grèis le d'-mheòiribh dhuit, 

Gach ceòl a thig o d< bhèulan-fa 

Mar cheileir rèidh na fmec»raiche. 

<S cumadail, deas, fionannta, 

O d' mhullach fios gu d' bhrògan thn, 

<S maith thig deis e'n t fioda 

Air do mhuineal bian-geal, boidheach-fa, 

Do chiochan corrach, liontachail, 

'S gach aon air fiamh an neonain diùbb, ( 8i ) 

Da ghruaidh mar ros a-cìnntin ort, 
A ghèug na miog-fhuil, mòdharadrr 

Air leam f hein gur cèutach, 
'S gur gìan an cèile dh'òig-fhear thU, 
Le d' chùl duaìach, peacagach, 
Mun cuairt dhuit fein ann òrdamh ort, 
'S lìonar fleafgach dèighinneach, 
Nach iarradh fprèigh. no ftòras leat, 
Ach t fhaotuinn mur a b' èibhin leis 
Le toil na clèire pòfla ris. 

'S tu foitheamha' chi mi ghruagaichibb 
Tha ihios no fhuas an comhuidh dhamh, 
Do mheoir is grinne fuaighil 
Air an anart uafal tholantach, ) 
Do bhèulan tha neo-dhuarmanach, 
Bu ghrmne, fhuairce, cheòlaireadh, 
>S do chùl donn, daite, dualanach, 
Is]a chuachaibh fnuaghar, ordheirce. 

Gur fuairce, fhiama fiobhalta, 
A dh'fhàs an riobhain bhoioheach ud, 
Bu dual duit fud o t fhinniearachd, 
B' fhior f hirinneach an feorta ìad 
7 S beag iodhnadh thu bhi priofaii 
? S tu dh'f hion-f huil chlann-an-tòiflch fjn 
A thaimeadh fuas gu pìob-fhrolach, 
Gxx laidir rìoghail, Mòifeanach. 
L ( 82 ) 

Tha choi-ìion deadh hhuaidh finrè riut 

? S nach cuir mi fios ànn òrdamh iad, 

Ge d' theanninfe rà mìneacha' 

Cha 'n innfin na bu leoir dhamh dhiubh 

A mhiad fa chuir mi 'n ceill dhuibh .dhuibli 

Gun dearbhainn fhein neo-bhòfdaile è, 

Cha d' airis mife an cèadaibh cuid 

Da bèufaibh mar bu còir dhanm dhuibh. ORAN. XXI. 

Molaidh do Eobhan Garmfhwm Muilleir-lin. 

Air fonn. Coille-chnagaicih, 

npHA agà.m fgèul 's e];ia bhrèug ach fijrinr 
7" Dhinlinfe air Eohhmi, 
Am Fleafgach fuairce, foitheamh, grinn, 
Tha 'ri Laubnar ihios aii comhnuidh ; i 
Cha lètr dhamh fein ann deasno 'n tuath 
A ghlacadh tuadh na dhòrnaibh, 
A bhuineadh c:s, no bragadh gill 
Air t ìnnleachdhaibh gun dòi-bheairt. 

Ge b' e racha 's teach a d' Mhuileann 

Chite iou;ad feòl aiin, 

Rolairin ìs Cuibhleachan, 

A ruileadh mar bu chòir dhoibh, C 83 Bu lionar feadan, 's cranna-feagach, 
Freafdal do gach feort' ann, 
Chuìreadh iomad fear na bhreifìich, 
Bhi ga 'n leagadh 'n òrdamh. 

5 S lionar amar, 's cuibhle chnaggach, 
J S tigh, is ainach aig Eobhan, 
/S uii'ge bheann, a ruidh le frann, 
Gu 'n cuir na-'n deann o-ach ieòrta 

o 

Mar gu f-n leagta' cù a h èiJi 
Gu 'n Uumadh iad ann ordamh, 
'S cha 'n fhacas feadan ann nach frèufdaileadh 
Do 'n f heagg bu coir doibh. 

Tha Muiieann fàr-mhaith aig an dra.fta, 

A ni Barley db/e-òrna 

Dh'i'hagas e co-lum re àirnibh, 

Dèidh am fafg', a'ii. còmhdach 

A fgaras e o. chàiieanaibh, 

'S nach fhagadh gràinue ieònta ; 

Innìeachd gaita, tha ro-thearc 

Ke fhaicfm fan Roinn-.eòrpa. 

Tha ? n t urram agad tbair gach tj; 
Air ìnnleachdaibh, 's air feòJtaclid 
Le d' mhuilnibh grinn, is diùthaidh flili, 
A chuir an lìn ann ordaimh, 
Ge do bhi e 'n diashaidh fàs, 

o 

Mar chàrcaich nam brògan ( «4 ) 

Dh'fhàgtadh leat e ceart co-mìn 
Re iioda thip; o 'n Tòlaint\ 

o 

Cha 'n èil e ? n taobh fo meafg na ; n daoine, 

Fear a dh'fhaolam t fhòlam, 

No aon neach eil' a dh'f hèudasiaid 

A leige fgaoilt' re h Eobhan ; 

Ge do dh'innfm iad gu mìn, 

Am fad 'sa cian tha m' eòlas 

Cha ? n eil aogas duit re f haotuinn 

Shaoraibh na Roin-eorpa. 

'S mor a phri's is coir dhoibh icckda, 
Dhuit a 's tìr fo 'n còmhnidh 
Tha t.hu 'g ullmhacha gach ni 
Gu teachd-an-tìr a's ìòn dhoibh, 
Tha thu deafach' a 'n cuid lìn dlioibh 
Ann fa 'n tìm bu coir dh'a, 
? S ni thu Chuibhle 'thèid g'a (hniòmh, 
A chuir gu grinn ann òrdaimh. 

Air learn f hèin <?ur mor am bèud 

Thu bhi gun chèile phòfda, 

'S a Iiuthack rìobhai.n bhanail, bhèufach, 

Pailt ann fprcidb, 's ari ftoras, 

Ga bhuil Màilleachan n'a cluafaibh, 

Chlocha buadh mar òr riudh, 

Bheire buaile do Chrobh guail-f hionn 

Chionn i bhuannachd cò'ìX ort, ( h ) 

Bu tu 'n companach glan, fuairc/ 
N' uair ghluaifeadh tu 'n tigh-ofda, 
Soitheamh, fiobhalta, gun tuaifead, 
Chuir mu ?n cuaìr't an itòip thu, 
Cha be mhìo-uireachd do 'mhiann, 
Ach caithream dian air chòrnaibh 
Ge b'e dh'òìadh, fud an tì 
Nach ob a dhiol, ge b' Òr e. 

*3 beag an t ioghnadh thu bhì duineil,- 
J S urramach do fheòrta, 
Camafhrònaich n;-i 'n arm gumeacb, 
Dheanadh fuil a.dhòrtadh, 
C'àit' am facas ann an tapa', 
Thug barrachcl air Sir Eobhan, 
A dh' fhàg le dèudaich ghèir a Claiginn, 
Safgannach gun fgòrnan. 

? S iomad dùthaich 'nn rabh mo thurus 

O'na rugadh 'nn tòs mi, 

\S lionar àite chunnaic mi, 

; Sa mmbìiail mi o m' oige, 

Bha mi eòlach ann an Lunnduinn, 

Muile, a\s ann Leòghas, 

? S tha 'n t urram uile do na chunnaic 

Thair gach duine aig Eobhan ( S6 } 

ORxVN XXIL 

Moìaìdh do Ckolla Mac Griogair. 

Air fonn, Ma chuaidh tu nun th'air 
Linntinibh. 

VTA 'm faicinn Eun a ghiulaineadh, 

Mo theachdaireachd gu ; n friùrainn è, 
A dh' ionnfuidh % cig-fhear chliùtaich ud 
A f huair mi iùlar còir. 

A dh'iomifuidlì 7 n oig-fhear chliùtaich ud, a 
(fhuair mi iùlar còir. 
Tha chomhnuidh fmos am Fartaichiìl 
An t òig-f hear feolta, taipidh ud^ 
1 ha fliiol r.a 'n comhlan gafta, 
D'am bi brataichean do 'n t frol 
Tha fliiol, &c. 

Do floc Mhic Ghriogair Ruadh-mnuh fin, 
A bha 'n Glearm-liobhann uair-eigin 
Do 'ù f iiion fhuii rioghail, uafal, 
Ge d' chuaidh 'h ruagadh as an ccir. 
Do 9 n fhion fhuil &c. 

Am fmcadh buaghar, buaireafach, 
A thogach fuas mar fhuaicheantas 
Ciùbhas daitc ; uaine, ( 87 ) 

N' u.iir a ghluaifeadh iad aìr Toir. 
Giubhas daite, &c. 

Mo Chompanach gririn, fuairce thu, 
Dh'fhas fiohhaka, neo-thuafaideach, 
Gur conaltradh dhaoin' uaifle thu, 
? N am chuir mu % cuairt an ftòip. 
Gur conaltradh, &c. 

'S tigh-òfda cha tu 'n diòbarach, 
Cha b'e do fheòl a mhùireachd, 
Ach 61 gu dian a pìofaibh, 
A's gà dhiòbdh rnach air bord. 
Ach ol, &c. 

Sar-fgoileir grinn an fgriobhaidh thu, 
'S tu thairneadh fios gu dìreach è, 
Air phàpair glan mar ìbhiridh, 
Le inc, 's le ìt a gheoidh 
Air phàpair, &c. 

'N am taoghal ann ? s na frìodhaibh dhult, 
? S tu raogha, 's tagha ghìomanaicb, 
Le d' ghunna caol, nach diobradh tu 
Ga. ihìneadh re fear cròic. 
Le d' ghunna, &c. 

'N uair chonbha' tu 'n cailiòbhar ud, 
Ke d' fhùil ga friùradh dìreach ris, ( 83 ) 

Bhi ùtlaicheadh nam pìcin leat 
Na fhìneadh 's è gun deò. 
Bhi ùtlaich, &c 

Cha lèir dhamh bcud tha fmnteadh riut, 
Mur lèub'h iad brèug le mìo-run ort, 
Ach cèillidh, bèufach, fiobhalta, 
Fior-f'hìrinneach gun ghò. 
Ach cèillidh, &c. 

Ge d' tha 'n faoghal buaireafach, 
A caonnaig riut Ie chruaidhchàfaibh, 
Na gabh-fa àdbhar fmuairean deth, 
Tha agad fnuadh na h òig 
Na Gabh fa,. &c. 

>S ann laidir, cg, 's tu fuafgailte, 
Is fearr a chòirdeas cruadal riut, 
Mun tig na laithin fuarrach ort 
A dh'f huàidhicheas do threòir. 
Mun tig, &c. 

O 'n tharladh dhamli bhi tuairnaireachd, 
'S tigh-ofd' ag òl à cuachagaibh, 
Gur h è mo cheòl neo imuaireaneach, 
Bhiodh luaidh air Colla òg. 
Gur h e, &c. 

Ge d' chofgadh an ftop Guini dhamh, 
Gun olamaid gu criodhall è j C «9 ) 

Deoch-flàinte Cholla Ghriogairich, 
Fear mifneachail gu leòir 
Deoch-flàinte, &c. 

Soraidh 's beanneachd dhùbailte, 
Le toil mo coriodh, 's mo dhùrachd dhuit, 
? S gu 'm faiceam fallain, funntach thu, 
Aig giùlan ad' is cleòchd 
'S gu 'm faiceam, &c. ORAN GAOIL. XXIII, 

Eidir Fleafgach agus Gruagach. 

Jirfonn, Dhonuil Mhic-Chalum. 

:f~\ 'n -thanig mi do 'n tìr fo 

Tha m' intinn air dol na to id, 
Cuimhneacha' mar bha mi, 
Se dh.'fhàg agam criodhe goirt ; 
Thoir mo fhoraidh 'n dràfta, 
Do 'n àros am bheil mo thoil, 
'S è f had 'fa ghabh pàirt uam, 
Dh'fhàg mife 'n diu fui' fproc. 

Tha mulad air mo lìonadb, 
j&S mi 's tìr fo air teachd as ùi\ 
M ( 9° ) 

An Sean fhocal mar f hirinn, 

Bhi 'g inns' o chionn f hada dhuinn', 

Gu'n leig duin' air d'i-chuimhn' 

'Ni nach bi 'n fealladh a fhùl ; 

Air leam fein nach fhior è 

Tha 'm intinn an diu gun mhùth. 

Beir mo fhoruidh *n dràft' 

Do na dh' f hag mi fan dùthaich fhios, 

Tha mulad air mo fhàruch, 

O'n thànig mi uatha nios, 

'S truadh nach 'eil mi <s pàirt dhuibh 

Feadh fàfaich gun duin' ach finn ; 

Thrèiginnfe mo chàirdean, 

A's dh'f halbhainn leat as an tìr. 

Ge h iomadh nionag ghaolach 

Tha f n taobh ^o, cha lèir dhamh fèin, 

Cha 'tl f haic mi meafg a h aon diubh 

Bean aogas na dh'f hàg mi <m dhèigh r 

Do lios mar an f haoluinn, 

Fuidh t aodach mar chanach flèibh, 

Brollach corrach, liontach, 

Fuidh <n t fìod' air mo chailin fein. 

Muneal cearclach, boidheach, 
A leon' à's a lot mo chrè, 
Bèul meachair th'a nco-bhòfdail, 
Nach mòidich air neach droch-fgèul ; ( 9* ) 

Do dhèud gheal mar an neònaìn, 
Gun fgorachd a fteach a d ? bhèul, 
'S binneadh leum do chòmhradh, 
Na hà. fmeorach air bhàr na 'n gèug 

Tha thu pailt an cèill, 

'S tu ro-bhèufach ann càint do bheòil, 

Aig na thug mi fpèis duit 

As t èugmhais cha bhi mi beò, 

Ge d' thèid mi chòir na fèille, 

Cha lèir dhomh i falbh air bròig 

Cha <n fhaic mi meafg na <n cèudan, 

Bean t èug'ais, a rìobhain òg. 

Nach truadh leat fein mar thà mi, 
'S nach airidh leam neach ach thu, 
Feìtheamh air do chàirdeas 
Gach la, 's tu ga m' chuir air cùl, 
Nach aidmhich thu do ghràdh dhamh, 
*S na àich-meun mi choidh' ni ( s mG 
' S mur furtaich thu trà' orm, 
Càith'ear leat mi fan ùir. 

Ghruagach. Ma thug thu do ghràdh dhamn 
Bu chàirdeal mi riut o thùs, 
'S a choidh cha 'n fheud thu ràite 
Gun d' fhàillin mi riamh 'fa chùis, 
Ach tog do chriodh on làr, 
A's gu brath na ceil orm do ghimis, . ( _ 9* ) . 

• S gus an fgar am bàs fmn 
Cha m àichilieun mi idir thu. 

'MFleagach. Ciod ge d' tha thu % dràfta. 
Ro-f hàbharach, cairdeal, ciùn, 
Mun tip- ceann 'an Ràidh' oirn. 

o ' 

Fafuidh do ghradh dhamh dùr 
Meallaidh tu gach là mi, 
Le cairdeas o d' chriodh dùint' ; 
'S ma thig fear eile' 's f hearr leat 
Mis f hagail' 's mo chuir air cùl. 

Ghruagach. 'S olc a rinn thu ràite^ 
'S nach d' àichfheun mi dhuit rno run r 
Mo chriodhe laift' le eradh dhuit 
Gach la o na dh'fhag thu 'n duth'ch j 
Cha do bhris mi òrdamh, 
No còmhdhail a chum thu rìum, 
*S truadh dhuit a bhi 'n còmhnuidh 
Ann dòchas gu meallainn thu. 

Tle. Marbhaifg air a ghaol 
Tha è daonan ro-aobhach, òg, 
Ach 'n uair theid e 'n aois> 
'S ullamh chaochaileas e gu bròn, 
Mar an drùic a dh'èirgheas 
O fhèur' ( s e dol fuas na cheò, 
'S ionnan fud ? s an gaol 
Thèid e eug dhuit/mar lus gun treòir . ( 93 ) 

Gru. Na biodh-fa fuidh bhròn dheth 
No 'rì dochas gun deach e eug 
An gaol a thug mi òg 
Sè mo dhoighfe a bhi d ? a rèir 
Na ? m biodh do chriodh co-deoineach 
'S tha 'n comhradh tha teached o d' bheul, 
Dhaindeoin na bheil beò 
Bhiod-mid pofta ie toil na Clèir. . ORAN XXIV. 

Do 'n Ghruagaich cheudna, leìs an Fhleafgach. 

Aìr fonn. Cha n' ionndraichean caidil a th'orm. 

HTHA truime air m' inthn 

Mun fgèul than' anois oìrn, 
Cha ? n e cUmhadn na h ionaig tha m' leòn 
Cha 'n è cumhadh, &c. 

Ge d' a tha mi as t aonais 
Cha tu tha mi caoineadh 

Ach 'mhead 's thug- m \ m ' o-haol duit 's mi òg-. 
Ach 'nmead &c. 

Ge d' a chuir thu do chùl rium, 
'S nach b' f hiù leat. mo phùfadh, 
Cha 'n ìflich mo ihùgradh gu brdn. 
Cha 'n iflich, &c. ( 94 1 

Ge d' a rinn thu mo thrèigilnn, 
'S mo dhiùltadh mar chèilidh, 
Cha ; nè tha gu lèir a cuir orm 
Cha *n è tha, &c. 

Ach mi bhi co-bàidheil 
'S gu 'n tug mi mo ghràdh dhuit, 
Agus thufa thcirt tair dhatuh na lorg. 
Agus thuia, &c. 

C'uim' nach dubh'rt thu gu faoilidh 
Nach b' f hiù leat mo thaoibhfinn, 
Mun do mheall thu 'uam gaol a's mi òg. 
Mun do, &c. 

Cha 'n 'eil i do <n àl fo 
Do mhnaoi òig a ihiol Adhamh, 
D'an tabhair mi <n gradh thug mi 'n tòs 
D'an tabhair, &c. 'S mairg a bheireadh a rùn doibh 

'S bhi fior fhaotainn diùltaidh, 

'S mor a b' fhearr bhi gun phùfadh re 'm bheò, 'S mor, &c Ge do labhradh i ciùn rium 
Aig deanamh rium fùgraidh 
Bhi a criodhe do-Jùbaidh a' m' choir. 
Bhiodh a crioche, &c. ( 95 ) 

<S fad a dh'fhuiridhinn mar tha mi 
Mun tugainn mo ghradh dhoibh 
Ge do bhithinn gu fàs arìs òg 
Ge do bhithinn, &c. 

O' na bha thu e m brath-foill damh 
'S gun a dhiùk thu mo choimhneas 
Cha 'n fhiù leam bhi t fhaineachd ni <s mo. 
Cha ( n fhiu, &c. ORAN XXV. 
Molaidh do Mhnaoì uafail arait. 

Air fonn. Nochd gur faoin mo chadul 
dhamh, &c. 

^"pHA fmaointin tric air m' aithre-fe 

' O <n taice fo la 'n de 
Mun rì-obhain uafail, bharrail, 
A chùil bhaclagaich, chruin, rèidh, 
Ge h iomadh àit' na thachair dhamh 
O na chuaidh flat a.' m< lèin 
Cha 'n f hiofrach mi gu 'm faca mi 
Thug barrachd air a bèus. 

Tha i fuairce, fiobhalta, 
Ro-ghrinn ann caint a beòl ( 9<5 ) 

Cumadail, deas, fionannta, 
O mnllafch fios gu bròig ; 
Tha i fior-ghlan, innealta 
<S i caoineil, criodhail, coir, 
Tha i uafal, iriofal, 
<S i cionnadail gu leoir. 

Tha ì ftuama beufach, 

<S i ro-chèillidh o h aois oig, 

Cha chualas 's cha bu leir dhamh 

Bheg d'a h èugcoir air aon dòigh, 

Tha i caonail, càirdeil, 

Gun bhi ardanach n'a feol, 

Ath riagh'keach, fialaidh, fàbharach, 

Gu ciallach, nàrach, feolt. 

<S i Ban-rionìì na ( yl ainnir i 

o 

Dh'fhas barraicht : air gach feoì, 

<S i <s grinne cèum 's a's uallaiche, 

Tha 'g iomachd uachdar feoir, 

Bu riamhach, gniomhach, fuairce leam, 

À gluafada gach lo, 

Tha grinneas na mna' uaiile, 

X S na ban-tuathanaich na dorn* 

<S i 'n rìobhain a dh'f hàs fiobhalt' i 
Gun mhio-mhodh neach tha beo 
Tha deud na bèul mar ìobhori, 
*S i meachair, grinn gu leoir ; ( 97 ) 

Da fhiul mheallach, mhiogach, 
? S mar nà fioguifean a pòg, 
'S a giuaidhin mar Bhermillion 
No mar bhileagain nan ròs. 

Mar lili fàs ann gàradh thu, 

Mar ròs fui' bhlà air gèig, 

Mar chripfìal glan do bhràgad-fa, 

A dearfadh ris a ghrèin, 

Troigh chuimir am bròig bhò-leathair 

A fhiùladh ròd gu rèidh, 

Le d' chalpa còmhnard, fochdrach, 

Nach dochukmeadh am fèur. 

Slios is gile channaiche 
No 'n canach air.an t fliabh, 
Mar neonain geal na macharach 
Fuidh 'n anart, a tha bian,' 
A h aghaidh mhalta bhanaii, 
'S da mhakj, 's.grinne fiamh, 
Le Brollach far-gheal corrach. 
Dearlach, foluis, mar a ghrian. 

J S cùbhraidh leam no 'n canal, fàil' 
.A h anail teachd' a' m' chòir 
'S milfe no cir-mheala dhuit 
Ara blas tha air a pòig ; 
Mar fmeorach air na crannaibh i^ 
>N uair theannadh i re ceòl, 
N ( 9« ) 

E.e fuaigh'l 's re feinn air luinneagaibh 
Ann uinneagaibli 'n tigh' mhòir. 

'S maith thig deife chaillico 
Do 'n ainnir bhanail, ftuam, 
Staidhis grinn o n bhan-f hualaich 
Ga theanacha mu 'n cuairt, 
Le Pettìcoat bu riomhaiche, 
_Bu ghrinne ghile fnuadh, 
Le Culaidh mhullaich, riobanaich 
A b' innealta cuir fuas. 

'S beag ioghnadh thu bhi prìofail, 
'S tu bhi Ihìol na fola còir, 
Caimbeulaich do fhìnnfearachd, 
Co-f hirinneach 's tha beò, 
Gur lionar iad air churfanaibh. 
Le 'n Gùnaichibh do'n t fròJ, 
Tha dileas dhuit-fe dùbailte 
Aig giùlan ad, a's chleòc. 

C'ait a 'n gleidhir cèile ghlan, 
Do m' choilin bhèufaich, chòir, 
Bu mhor am bèud gu'n geilleadh i 
Do fhear gun chèill, gun ftor, 
>S gur leannan do dhuin' uafal i, 
An ainir (huairce òg, 
Le oighreachd barain fuaighte ris, 
A bhuannaich e le còir. ( 99 ) 

Do bhèufan tha do-aireamh dhamh 

Thug bàrr air càch 's gach feol, 

Gur cuìs chuaidh thair mo fmuaintinibh 

An cnuafachd mar bu còir, 

Do bhuadhanrian co-lionmhor 

ls nach innfm ìad re m' bheò, 

J S ge d' thug oii pairt dhuibh thairis 

Chjidh' cha' n airifm gu leoir. 

Ge d' theann mi re d' bhèufan, 
Chuir ann cèill doibh air gach dòigh, 
Cha 'n 'eil a theangaidh m' bhèul-fa 
Na lèubhadh iad air chòir, 
Cha chualadh mi, 's cha 'n f haca' mi 
Cha d' cimir i cas a'm bròig,' 
No bhuineadh cìs ann iiobhaltachd 
Ort fein, Chatriana òg. O R A N XXVL Mdaidh do Fhìeafgach araìdh ann an eiric 
Biodaig. 

Air fonn, Coille-chnagaidh 

GU 'm bu. flàn do m òg-fhear chalma^ 
Thug an armachd dhomh-fa, 
'S è thufa dh' f haìbh a nun thair foirge, 
Bh' f hàg gach là fui' bhròn rni^ ( ioo ) 

Ach ma chuaidh tii uainn air aftar 
Dh' fhaighinn arain, 's beò-lhlainte, 
Gu m bu fallain do theachd dhachaidh, 
?N talladh gu' m bu chòir dhuit. 

Nàile, ; s mife f huair a bhiodag 
'Air mo chrios gu h òrdail, 
Cha 'n fhaighinnfe ni b' innealta, 
Ge d mirinn an Roin-eòrpa, 
Gur mor an toileach-intinn leam 
'Nuair chìdh mi ann a' m' dhorn i, 
Bheireadh i 'n àm fiubhail oidhche 
Miiheach dhian a's treòir dhamh. 

>S ann is t iheachdain fo chuaidh feachad 

Ghabhas cead do'n òg-fhear 

\S deiie d' an tig fèile bhreacain 

Air a pleata 'n ordamh, 

Gun'chron cumadh ort o d' mhullach, 

Cumadail gu d' bhrògaibh 

Calpa 's fochdraich' thèid ann ofan, 

? S troigh nach dochuinn feòrnain. 

Do (hlbs mar chanach, bian mar eala, 

Do chruth tana, comhnard, 

Dèud mar chailc, a'd' bhèulan daite, 

? S i co-geal re neònain, 

Dà fliùil chaogach, iheallas aobhach, 

Mhealladh gaol na 'n òighean, ( KH ) 

Gruaidh mar chaoran, mala chaol ort, 
Sios fuidh t aodan boidheach. 

>S iomadh riobhainn ladhach, riomhach, 

Ih' ann fan tir fo'n geall orr, 

'S a dh' f hàg thu 'n eriodhe mar a ghriòfach, 

Gu's am pill thu nall riu, 

Cha ruig mi leas bhi da innfe, 

Bheirinn fhein mo lamh dhoibh 

'S truagh gun mi bhi ann a'm' nìonaig 

'Sa bhi dhìobhail aon rud. 

Ochain ! 's truagh dhamh gun bhi m' ghruag- 
Bharrail, uallaich, bhojdhich, (aicli, 

Ge d' bhi agani àit' a b c uailfe, 
Bu leat uam mo choir dheth, 
<S fhada a fhiùbhlain leat a< m' dhùthaich 
'S chuirinn cùl re m' bheò ria, * 

Chaoidh gu brath cha n iarrain dachuidh, 
Chionn gu 'm faìghjnn pòfd thu. 

Tha thu fiòbhanV ann a t ìntinn 
'S firìnneach a f d< chàint thu, 
Meòir is grinne a ni fgrìobhadh, 
Dheachda' fios neo-mhall è ; 
.C'àit amfacas ann fan tìr fo, 
Bhuidhneadh cìs le peann ort ; 
Sgoil-f hear thu lèùbhadh am Bìobull, 
'S Mhìnicheadh gach rann deth, . ( 102 ) 

'S deas a thig e 'n 6g-f hear thaipidh, 
Bhag a chuir re chruachainn, 
Gun mheirg a bhi air taramgdhith, 
Gu frad thoirt ann am cruadail, 
An diaghaidh fgùradh, air a h ùille, 
Cuimfeach re h uchd buaìaidh, 
<S i nach diùltadh frad an ùird, 
A chuir fan f hùdar-cbluaife, 

O ! gur minig thug dc chinneadh, 

As an iomairt buaigh leò, 

Griogaraich le 'm biodagaibh, 

Nach pilleadh an àm tuafaid, 

'S tric a gabh iad Mireadh-chatha 

Chum an latha bhualadh, 

<S leat na Mèinnearaich o { n Apuinn 

Chuireadh cath le cruadal. 

Air leam fein gur mor an t èibhneas 

Do aon tè gheibh pòft thu, 

Oir ge d 's mor a thug mi fpèis duit, 

Cha toir Clèir dhamh c'òir ort, 

Shiùbhlain fein !eat do Shimèaca, 

Chionn ar 'n èibheach pòfla 

'S a chiodh' cha treiginn thu mar chèile 

Ach thu f hèin bhi deòineach. 

Ge d' bhi agam-fa Loch-abar, 
Safgunn, 's an Roin-eòrpa ( "> 3 ) 

Ge <\< f haighinn coir air na tri riochdaibh, 
Fuìdh laimh fgriobhaidh Dheòrfa, 
Ge d' bhi a'gam fèin r'a chùnntadh, 
Mile crùn do 'n òr dhuit, 
Bheirinn uam e chionn bhi m' ìncrhin 
*S finn/n ar dithis pòfda. 

Tha thu bèufach pailt ann cèil 
Mur cuir iad brèug- ro-mhor orr. 
4 S mor dhamh fein a chuir ann cèil. 
No leughadh mar bu chòir dhamh, 
Mhiad <s tha bhèufaibh faor do eacoir, 
Ann a à ( chrè neo-fperiail, 
B< àdbhar eagaill Jc ; a-m bhrèidich, 
Bhi ga 'n leagadh m ordamh. 

Tha cho-lion-mhor buaidh riut fmnte, 

Re chuif fios ie feòltachd, 

Ge d' a theannaihfe rà mhineach' 

Racha m' Intinn gòrach 

Ach fè ni mi fgur do m ìnnfeadh, 

Ann fan tìm bu còir dhamh, 

' tf S gu <m bu flàn do *n òg-f hear innealt' 

Thug a bhioJag dhomhfa, ( io 4 ) 
ORAN XXVII. 

Molaidh do Jan Mac-an-t-faoir Maìghifdl 
Sgoile Mhoir-innis. 

Air fonn, Laoidh Mhic Chìthich 

npHA agam dhuibh fgèul 

Ra Ieubh, gun bhrèug gun bhòfd., 
A's chuirin è 'n cèiìl 
Na 'n èifteadh fibh mar bu chòir, 
Gu 'n labhrainn le cèill, 
A's le teangaidh gun bhreig, gun ghò, 
Mun bhuachaile thrèin, 
A fdiùradh a tlirèud gu lòn. 

Ge d' tha fmne gun fuil 

Tha again ceann-iùl 'n ar còir, 

Dol romhainn gu ciun 

Ni farafta dhùinn an rdd^ 

G'ar feòladh 's gar ftiiir' 

Ra 'n leanadhmaid dlù a lorg, 

Tha rèiteach gach cùis, 

<S a toivt foillearachd dhuinn a dorch.* 

Tha thu freafdal d< ar fèum 
A's d' ar teagafg ann cèill gach lò, 
<S tu ar 'n iocflaint 's ar lèigh, 
Fear leigheas ar chrèuchdan leòint^ 
<S tu choifgeadh gach èagail 
Bhuineadh gu gèur re 'r feòil ( io 5 ) 

*S mar bu dual dhuinn dol èug 
Gu 'n cumadh tu fein finn beò. 

<S ann dhuinne 's mor f hèum 

Tha 'n garadh dhuit fein gach là, 

O <s tufa ar lèigh, 

<S tu chuireadhre *r crèachdaibh plàfr, 

Gheibh an ti tha lan èaflaint', 

Eagail, gaiair, no plaigh, 

A leigheas gu lèir, 

Mur biodh aige 'n t èug, no 'm bàs. 

'N am tinnis is cruaid-chais 
Gluaifidh cliugad na flòigh, 
Oir agad gach uair 
Tha fuafgladh ealamh gu leòir, 
Ge d' ruigì'mid 's buaireadh 
Fuaighte daingean 'n ar feòil, 
Gu 'm fuigheamaid uait 
Lan-leigheas gun luach, gun òr. 

A Deas, no a Tuath 
Da 'n gluais neach èaflaint' a d' choir 
Le èagail co-thruagh, 
'S gun a thruail a ghalar an fheoil, 
? N uair lèubhadh è chruai-chas 
Bheireadh tu fuafgladh dhò ; 
Le h ìochd a's le truas 
Cu 'n ceangladh tu fuas a leòn. 
O ( io6 ) 

e S mor do .ghibhtin o 'n Triadh, 

'S tu 'n fgoileir fa'n diadhair mor, 

Tha cogadh gu dian 

An aghaidh an-mhiann na feol', 

Tha t aireadh 's do mhiann 

Air maitheas.an cian 's is beò, 

G'ar tarruing chum ciall, 

O 'n t faoghal 's fmn dian n'a thòir. 

Dia-domhnich bidh 'g iath', 

Na *n ciaduibh umad na flòigh, 

O 'n Ear a's o 'n Iar, 

Aig cruinneach' gu dian a' d' chòir 

'N uair a fhuidhe tu fios 

Gu diadhaidh, farafta, foill, 

Bu chriodhe ma'r iar'n, 

Nach tiomaiche' briath'r do bheòiL 

Ard fgoileir an fgrìobhaidh, 
A thairneadh gu direach feòlt' 
>S tu b' uarrain am Biobnll 
Mhìneach thairis gu leòir, 
Ge d' fhuidhinn leat fios 
An oidhche f hada air bcrd, 
Cha ghabhainn honn fgios, 
Bu bhin Ieajn airis do fgeòil. 

Marbhaifg air an trèud 

Chuir a thalamh na h Eiphit thu, ( io 7 ) 

Thug t aran a d' bhèul, 

An fgèul bha muladach dhuinn, 

Dh'fhag iad finne mar fprèidli, 

! Gun bhuachaille gleidht' re ? r cùi, 

Gun lithich, glin lèigh, 

Ge d' bhidhe ar crèachdan brùit. 

Àch gu 'n feòladh an t ard Righ, 

Gillean gu Phàro a nùn, 

Maois, agus Aaron, 

Teachdairin laidir, ciùn, 

G'a lotadh le plàigh, 

Mur leig e gun dàil thu d? Dhùth'c 

Do thaìamh Chanaan 

An t aid' ann rabh thu o thùs. 

J S mor t ionndrain do 'n t fluagh 

A cleachd bhi air uaribh leQÌnt', 

'N uair chladh'chear dhuit uaigh, 

'S a chàirthear air t uachdar fòid^ 

Mo thruaigh finn f hein 

Mu 's f hèadur bhi d' dhèidh-fe beò 

'N uair thig ort an t èug 

'S a dh'f hàgar do chrl gun deò. 

C' uim' an ceilin gun innfeadh 
An ti fo rinn mi a ràdb, 
'S tu 'n ioc-fhlainte phriofail 
Dheanadh 's gach tìm dhuinn ità, ( io8 } 

S tu bheireadh dhuinn faorfa, 
A<s faoch o'r 'n èagailibh plàigh, 
Ach Ian Mhic-an-t-faoir, 
Ou maireann do fhaoghal, ? s do là, ORAN XXVIIL Molaidh do Dhonnacha Taileir, airfon a Sheol- 
tachd ann an tarruing Rod-mor an Comh-fheilg 
Chlinn-lochidh , 

Air fonn. Let us be joyful, fill our glafles. 

T ATHA dhomhfa fiubhal ròid 
-*~ J Air feadh Ghlinn-ìocha fo fhuas, 
Thachair comhlain dh'fhearaibh cròdh orm, 
Deanamh roidean-mora nuadh ; 
Armachd aig gach fear na dhòrnaibh 
Còmhrag ris na creagaibh cruaidh, 
An Caiptean air an cean gu feòlta, 
Cuir ann ordamh a chuid fluaigh. 

Ge do bha do naimhdean làidir, 

Cha deach aon diubh fabhalt' uait, 

Dh'fhag thu loite iad fan àraich, 

Agus thàr thu orra buaidh, 

A choill' a dh'fhàs gu freamhach, geugacb, 

Bhi ga rcubadh as gach bruaich, ( «* ) 

'S na creagan beifdeil ann 's a ghèifgeil 
Dol na 'n leum 's na fpeuraibh fuas. 

Thilg thu 'n uchdaich ann 's na flochdaibh, 
'S tha gach cnoc a bh'ann air chall, 
Dh'fhàg thu fochdrach an cèum dochdrach 
Chor 's nach bi ar coifeachd mall, 
Chuir thu guitear ann 's gach fèithe 
Drochaid rèidh dhuinn air gach ault, 
Caufair cloiche air gach rumaich, 
Ceart co-grinn 's tha <n Luinin thall. 

<S miorbhuileach am beachd tha d< fhùìlibL, 
<S ann a 'd cheann tha 'n tùr do-luaidh, 
'S a liuthaid creag, a's preas a's dùflainn 
Bha re dhùfgadh as an fuain, 
An t àite a bha na f hàfach ùllaidh, 
'S creagan duinte ann man cuairt, 
Dh'fheuda' Ri air mead a chuirte 
Dol gu fiùbhlach, lùghmhor, fuas. 

Bi Chomh-iheilg an t àite bèifdeal, 
Gus an deach thu fhein g'a còir, 
Ach tha i noife na blar-rèife 
An diaghaidh rèiteachadh gu leòir ; 
Cha <n eil floehd no cnoc, no feith' ann 
Ach co rèidh re urlar bhord, 
No caufair grinn a chofnadh gill 
A's air an ruibhleadh ubhal .òir. ( iio ) 

Thug thu <n rathad £ s cha b' e 'n diù e, 
As na cùiìtibh bha fan fhroig, 
An t aite b' àbhaift bhi o thùs 
Na chuilidh ùrr-uiigin nan còs ; 
Cha do ghabh thu moran ùine, 
N* ar a dhlùthaich thu g<a choir, 
Gur h iomadh fear a bhi ag ùmhnaich 
Ann 's an dùflain ud re bheò. 

Dh'fhàg thu Larig-lochain comhnard 
Bha g'a 'n leonadh a's g'a <n claoidh, 
Tha monadh dhoibh na rodaibh mòra' 
Cha 'n eii ieòl aca air caoidh ; 
Thuair iad rathad chuir na mòineadh, 
Choidhch' cha leòn na h eich an druim, 
Dh'f hag thu Deif-thir, a's Gieann-lucha 
'M fad <s a 's beò dhuinn anu deadh phuinc. 

Tha do dhcanadas a dearbhadh 
Nach eil cealgoireachd a' d' ghniomh 
«S mor an dreachd a chuaidh riut earbfa, 
Bu neo-chearbach thu g'a dhiol, 

'S oifìgeach thu aig Eraidealban 
Air na fearaibh caìma grinn, 
Gur Caiptean thu air thùs na h armailt 
Air gach maraga ann Cill-fhinn. 

Nam do 'd rangaibh bhi ga 'n dùbladh 
Chum gach cùis a chuir gu feò) ; ( III ) 

Bidh feadan rèidh ag glèufadh ciùl duit, 

Speicin ruifgt' air t f hearaibh òg, 

Cha bu mùgradh bhalach brùideal 

Thagradh cùis diot thair a choir, 

Le d< lann dhù-ghorm, dhaingean, dhùbailt' 

Sgaiteach, rùifgte, ann do dhorn. Dhonnachaidh Bhain, ftu b'f hiach do mholadh 

Thair gach oifigeach fan riogh'chd, 

C'àit' an d'fhuaras amach t f hàiine 

Ann aon àite 'n rabh do gmiiomh, 

<N onoir a fhuair thu a< d' dhùthaich, 

Ghleith thu cliùtach i gun fpìd, 

'S ge à' f haighe tu 'noife ( s maith a b'fhiù thu 

Thu, Penjìon dùbaiite o <n Ri. MARBH RANN XXIX. 

Do Dhonnacha Mac Childhuhm 

Aìr fonn. Deilbh a Ghuinn. 

f~\ Fhèill-mairthi fo chuaidh 

Fheair mi <n t faighid a chràidh mi, 
Chàill mi 'n companach fuairce 
Bhare m< ghualain mar bhiàthair, 
Se diVfhàg m< inntirt ftrif mhulad 
'S fuidh dhuilichin chràitich, 
Thu bhi { n uaigneas fuidh dhubhar 
Ann cifte chumhaing na 'n tairngin. e S e dh'fhàg mife lan airfneii 
Agus m' aigne neo-ihùntach, 
Bhi g'a t f haicfin a m< chadul 
'S gun thu acam n' ar dhùifgim, 
Ge do ruigeadh mi 'n t àros 
A minic bha mi 's tu fùgradh, 
'S ann thig deoir air mo ròfgaibh 
Agus xrafadh o m' fhùilibh. 

<S beag an t iongna dhamh f hein fud 

'S tric a b' èibhin leinn gluafad, 

Agus fuidhe le chèile 

<A lèughadh ar cruadail, 

Se dh'fhag m' inntin fui èallaint 

'S ga rèubadh fan uair fo 

Nach tig thu ga m' èifteachd 

'S mi lèughadh mo dhuain duit. 

Ge do thèid mi do 'n chlachan 

Cha <n f haic mi mu <n cuairt dhamh 

Cha lèir dhamh fear tèugmhais 

Meafg chèudan do mluagh ann 

Bu tu 'n companach firinneach, 

Siobhalta, fuairce, 

'S o thòiiìch an geamhraidh 

'S mor an ionntraichian uam thu. 

'S mor bha chèill, a's do ghliocas, 
'S do dheadh ghibhtinibh fuaighte ; ( w ì 

An taic ris a chrèabhaig 

Do 'n do rèitich fibh <n uaigh ud ; 

Bu neo-chronail a ghiulan 

Ann-fa 'n uine a fhuair e, 

Ann am f àfach an t faoghail 

Tha daonnan g' ar buaireadh. 

Tha do pharanta brònach, 
'S iad ann comhnuidh fuidh fmuairean 
Am feadh fa >s beo iad air chalatuh 
Cha bhi iad folamh do bhruaidlean • 
ChaiN do mhàthair a mifneach, 
*S tric fnigh air a gruaighìbh, 
O'n la dh'fhàg iad thu t aonar 
Ann an ieomar na h uaighe. 

Tha do bhraìthrean dbeth dublnch, 
Tha do phiùthar ro-chràkeach, 
Tha lion-dubh air a 'n cuibhreach 
Sior chùimhneach am brathar, 
Chaill iad àdhbhar an fùgraidh j 
Bu tu 'm fiùran deas ? àluinn, 
Orra thanuig an dìobhail 
An lath dh'inntrìn am bàs riut, 

C } uaim' bi iad fui fmuairean 
No fui» bhruaidlean gach lath dheth, 
*S a neach is treife n'a ghualinn 
Gur -dual-chas am bas dhi 
P ( "4 ) 

'S mor an àdhbhar bhi funntach 
Agus cliù thoirt do 'n àird Ri 
Gur e 'n Tì a thug uath' è, 
Thug fan uair è gu Pharras. 

Na bidhibh fuidh thriobloid, 
No air criodhe dheth cràiteach, 
Cha lamh fheola thug uaibh è, 
<S cha bu ihluagh rinn bhur fàilne 3 
Ach fe 'n Tì rinn a chruthachadh 
Bhuain an t ubhal 's a ghàradh, 
Ge d' do ghearrar leis meanglan . 
Tha meoìr eile a fàs ann. 

Ge d' tha finne fuidh mhulad 
Agus duilich mu dhèibhin, 
Si fud flighe gach duine, 
Th'againn uile re f hèuchainn • 
<S ann bu coir dhuinn bhi ullamh 
Feathamh 'n t fumana chèudna 
Ge d' is dail dhuinn, cha 'n fhuirich 
Ach theid finn uile na dheidh-fe. 

O fe 'm bas ni bu coir dhuinn 
Bhi 'n comhnuidh 'n ar fmuainibh, 
Air lochrain lan ghràfan 
Bhi deaila man cuairt dhuinn, 
Biodh air criodhachan lionta 
Do fhirinn neo-thruaillidh, ( "5 ) 

*3 do la, a's do dh'oidhche 
Feathamh Ri ud na 'n uabhas. LUINNEAG XXX. 

No Oran Luaigh, rinneadh an Eiric Bata, Bhdaig, 
agus Daig. 

Air fonn, Tha na Gibil Ur, nodha* 

A N fgriob a thug mi dh'Obair-pheallaidh 
Cha d' thànaig mi folamh dhachaidh, 
Fhuaras Biodag, agus bata, 
Apus dag re ni' chruachain. 

. O O 

Luinneag. 
Tha mo bhata ur, nodha, 
'S tha mo bhata fior-laodhach, 
<S o na fhuaras è gun tathaich, 
Seinneam caithream fuas air. 

Fhuaras bata grinn o Thearlach, 
A's chuir Alaftair a 'm fainn' air 
A's chuir an Gobhain ann-fa cheardaich 
Bros: do 'n rlailin chruaidh ann. 
Tha mo bhata, &c. 

Gu 'm bu flail do 'n fhleafgach ghreannar, 
TJiug am bata ann mo lamìh-,fe ; Chuir e bachlag air a cbeann, 
Chuaidh thionnadh 's a bheairt-thuairneir* 
Tha mo bhata, &c. 

N'ar thog mi leis na fcòil gu h iomachd 
Ga bu chomhrug, cha bu ghiorag \ 
Bata ann am' lairoh gu h innealt' 
<S biodag air mo chruachain. 
Tha mo bhata, &c. 

Na'n èireadh ftuagh a> nV ghruaidh le angar 
Dhol a fmuachadh chnuac, a's cheann leis, 
Bhiodh e feannfrohor ann fan àm 
Am bithinn ann fa ? n tuafaid. 
Tha mo bjiata, &c. 

? N àm bhi 'g ol, no pòit air dram, 
Bu mhaith leam daonnan ann am ìàimh è 
Ge d' bhi 'n daorach ann a nV cheann 
Cha 'n aom mi 'nn ftaing d' am luaithre 
Tha mo bhata, &c. 

Cha 'n 'eil fear a chi a' m' dhorn e, 
Nach biodh tionndà rium a dh'fheoraich 
Ciod an t àit 'n do thar thu <n tòs 
Am bata boidheach, fhuagh-mhor. 
Tha mo bhata, &c. 

«S e Tearlach Manrodh an t ògair 
A thug dhamfa 'm bata òr-bhuidh, ( i>7 ) 

? S ge bu leamfa an Roinn-eorpa 
Bhi' mo choir ris fuaighte dhi. 
Tha, &c. 

? S truagh gun mi bhi *n tù.s na h òige 
? S ann a m ? riobhainn chùl-duinn, bhoidhich, 
'S fhada ihiùbhlain leat a' m' eòlas 
Dhol gu d' phòfadh am fuadach. 
Tha, &c. 

Lamh is grinne air gach feòrtadh 
Chuireadh cuibhle *s crois ann ordamh 
'S mor an fòlas do mhnaoi òig 
A gheibh do phòg ann 'uaigneas. 
Tha mo, &c, 

Gheibhte fud ann tigh an armuinn 
Jomadh toradh, tuadh a's tobhaE* 
Boirealan a's gilbean ftàilinn, 
Chuir do cheard an uaifleadh. 
Tha mo bhata, &c. 

Mur fid a's gramaiche maith làidìr, 
Chumadh greim 7 s nach deanadh fàilne 
'S ge be chuireadh mhiar an fàs ann 
Bhiodh e 'n cas air ftiafgladh. 
Tha mo bhata, &c. 

Tha e caoin-glan air a thionndadh 
'S lionmhor fear a tha ga fhanntach, ( "8 ) 

Cha toir tomhas pailt, no gann, 
Do òr an Fhrancaich 'uam è. 
Tha mo bhata, &c. 

Soraidh flàn do 'n laimh thug dhomhs* e 
'S mor an folas leam 3} m' dhòrn e 
'S gu'm bu fada fallain beò 
Do Thearlach òg an tuairneir. 
Tha mo bhata, &c. ORAN XXXI. 

Moladh do Ian Mac*a-Phearfain. 

Aìr fonn, Marbh-rann Dhonnacha Mhic 
Ghil-dhuinn. 

TAN Oig Mhic-a-Phearfain 

Gur tu 'm fleafgach glaii, fpèifeil, 
Fiùran ceanalta, fuairce, 
Da <m bu dual a bhi trèubhach ; 
9 S e mo chreach a thug uain thu 
Air ghluafad a dh' Eirinn, 
Ghiùlan mufg air do ghualain, 
Crios-guail'n , agus Bèigneid. 

'S maith a thigeadh dhuit breacan 

Air a phleata a< m fèile, 

Agus lèine do <n anart 

A bhiodh mar chanach an t flèibhe ', ( m ) 

Thigeadh boineid o 'n bhùth dhuit, 
Rachadh crùinntin na h èiric, » 
Air a cocadh le ribean 
A's dos a dh/ iotaibh na Pèucaig. 

Tha do mhuintir fan uair fo 
Fuidh fmuairean mu d ( dhèibhin, 
Thu bhi' nois' ga d' thoirt uatha 
A f s nach d c f huair iad dhoibh fèin thu • 
Tha do mhathair fuidh mhi-chion 
Mar mhnaoi dhiobhail a cèille, 
Caoidh nach d l f huair thu do fiochaimh 
'S gun an R-ì a bhi ( n dèidh ort. 

Tha do phiuthair dheth cràiteach 

e S do bbraithrean fuidh bhruaidlean, 

Thu bhi' noife g'am fàgail 

Ann a' m bàta air chuantaibh 

*S truagh a chaoidh th' aig do mhathair 

Ga t ionndraichenn uaipe, 

Dh< fhàg fud gun àdhbh'r ghair i 

Mar gu'n càithricht' ann uaigh thu. 

'S beag an t iongna mar tha i 

'S gur tu h ailleagan fuairce, 

Nach fhaiceadh a fàilne 

'S nach fàgadh i 'n cruai-chas ; 

'S e leag a criodhe gu lathar 

A's a.dh' fhàg air dhroch fhnuadh i, ( 120 ) 

Nach f haic i meafg chàich thu 
Air an t fraid mar bu dual dhuit. 

San a dhearbh thu do chruadal 
«Nàm dhuit gluafad k' d dhùthaich, 
? N uair theann iad re tuafaid 
Ribh, an fluagh bha gun iùl -a-c' 
Chuir thu cath ann fan ■ uair' ud, 
Choifrn buaidh agus cliù dhuit, 
Dh' fhàg thu naimhdean 'n an cadaì 
A crathadh 'n cas air do chùl-thaobh., 

A dol a< fteach ann 'm P-eairt duit 
Gu <m bu ghafd an lamh fhèum thu, 
'Nuair thofaich an t fabaid 
BiV agaibh 'm baite na beurla, 
Le d< ghuidfeal maith daraich 
Gearradh chlaigean 's ga 'n rèubadh, 
Ptinn thu lamhacha taipi, 
'S chuir thu fgap ann <s na bèifdibh. 

'S iomadh fear a fliuair àite 
Nach deachaidh 'n fàs co-teann riut, 
Rinn thu neo-chas do 'n chruai-chas, 
'S thug thu buaidh air do naimhdean ! 
Ge d< thigeadh penjìon o'n Chrun duit 
<S maith b' fhiu thu fan' àm è, 
No ardacha paighidh 
A gus àite Cumanndair. ( 121 ) 

Ach ma ni thu ar fàgail 

IS truagh a ghàir bhios mu d< dhèibhiii 

<S cha'n iad uile do chàirdean 

A dh< fhàg thu fuidh dhèuraibh 

Ach an riobhainn is àilte 

Thug gràdh, agus fpèis duit' 

Tha i 'noife gun fòlas 

<S ro-bhrònach as t èug'ais. 

Ge do bhithinn na h àite, 

•Bhithinn cràiteach a' 6? dhèidh-fe 

Aig feothas do nàduir, 

*S gun f hàilne bhiodh d' bhèufaibh, 

<S e do ghrinnead ? s do bhoichead 

A leòn i fuidh h èididh, 

Rinn do mhiog-fhuil a caradh, 

^S a criodh a mhealladh a' creabhaig. 

Ge nach innis mi h ainm dhuibh 
'Ni mi dealbh dhuibh a lèubhadh, 
Gruaidh dheargh mar na caoran 
*S i fuidh h aodach mar èiteaig, 
Mala chaol gun bhonn gruamain, 
Banail, ftuama, ro-bhèufach, 
Da fhuil mheal-fhuileach bhoidheach, 
Mar an neoinain a dèudach. 

<S truagh nach 'eilfibh g'ar pofadh 
Mar bu deòineach leibh f hèin bhi, ( **È ) 

Air bhur ceangal gu daingean 
Fuidh bhannaibh na Clèire, 
<S criodhail ruiginn air banais^ 
'S a dhaindeoin na h èigin 
Gu 'n ccftain mo Thaftan 
Chionn 's gu faicinn bhur rèite. 

Ach mun dean finn riut dealach 

Biodh againn gealla gun bhrèug uait 

Ma's duin' thu bhios maithrean, 

<S gu 'm pill thu fallain na dheidh fo, 

Nach beo i air thalamh 

Da 'n ceannaich thu ? m brèidein 

Ach òigh na 'n rofg meallacb, 

A dh'fhàg thu galach mu d' dhèibhin. 

Tha iad uile fuidh thriobloid 

Thu bhi 'noife g'an trèigfm, 

Bhi falbh air muir-ihàile 

<S g'ar fàgail do dh' Eirinn ; 

Ach gabhadh iad mifneach 

<S na bidh iad fuidh èafiain 

Theagamh 'n tionndaidh an t Athair 

An triobloid fathaft gu h eibhneas. 

Ge d' tha iadfan fuidh mhì-chion, 
Na biodh-fa fuidh fmuairean, 
Leig dhipt bhi fuidh thriobloid, 
Glac mifneach a's cruadal ; ( m ) 

Guidheam leat mar bu mhakh leam 
A thachairt gach uaìr dhuit, 
AnTia chruthaieh thu fallaiii 
Dhol air thalamh, ? s air chuari leat. ORAN XXXII. 

Molaìdh do n Ingbin Araìt, 
Aìrfonn, Soraidh flan do r n Aileagan, &c. 

r^HUNNACAS leam Di-dòmhnaich i, 

An òigh is boidhche fnuadh, 
Gu'r ghabh mi tlaehd co-mor dhi 
A's gu 'n d' fhògair i mo fhuain, 
Ge d' fhuair mi tamull còmhradh dhi, 
Tha bròn orm o ghluais 
I uam, 'fgu 'n dh'f hàg i leònadh agam 
Ga'r bu choir dhamh luadh. 

Bu chaomhail, caoineal, cairdeil i, 

Bu bhla ]eam feall' a fùl, 

Mar chraoibh fu' iomlàn blàth i, 

Meafg chàich a fàs mar phlùr ; 

Tha feirceileachd a's ailtealachd 

Aig dearla ann a'd ghnùis, 

Mo dhaimain thu, 's tu 'n t àileagan 

Th'àir chàch a choifm cliù. ( 124 ) 

Tha iomad buaidh dhuit fàbharach^ 

Tha diùltadh chaich 'i nach gèill, 

Gur ftuama, glic, a h àbhaiftean 

Gach la a fàs ann cèill, 

Gur fgoileir Beurla a's Gàilic ì, 

Tha 'g àrachadh deadh ghnè, 

Gur grinn air fuaigh'l 's air fàimeadh i y 

<S a fàinne air a meur- 

<S lionar buaidh r'a mhineachadh 
Tha ftriochdadh 'n riobhainn òig, 
Gur fuairce grinn na h intinn i, 
Fior fluobhalta gun ghò, 
Gur fialaidh, glan, neo-iargait' i 
Ach riaghailteach, cìallach, coir 
Gur aofghail, caoineal, rianoil i, 
'S gur cianail guth a beoil. 

Mar fmeoraich air ghèig bharraich ì r 

<S a mhadainn dol n'a glèus, 

Bu bhinne guth na 'n eala 

'N uair theannàdh i re feinn; 

<N àm tòifeach dhnit, bu ihìobhalta, 

Ro-chìonail guth do chlèihb, 

An ceòl o d' bheul bu mhilie leam 

Na fileareachd nan tèud. 

Do phog air bhlas nam fìòguifm 
Mai' ibhri deud do bheòil, ( «'*5 ) 

Do dha ghruaidh dhaite mhin-dearg, 

A chinn ort mar an ròs, 

Do chiochan corrach, liontachail, 

'S am fiamh mar fnneachd air lòn, 

Do mhin-rofg f hlathail, mhiog-fhuileach, 

A mhealladh criodh fir òig. 

Do Ihlios mar neònain f àfaich, 

No mar eala bhàn na'n tonn, 

Cuailean dualach far-mhaifeach 

À dh' f hàs gu torrach, trom ; 

Troigh chuimir am bròig innealta, 

A dh'imeachas le fonn ; 

Cha lèir dhamh fein cron cumachd dhuit, 

'Q d' mhuUach fios gu d' bhonn. 

Ge d' bu lionmhor àilleagan 

Bha air an t fràid an dè, 

<S i 'n riobhainn tha mi 'g ràite ribh 

Is àilte th' ann fan trèud ; 

A h ainm cha cieanainn àichfeun dhuibh 

Cha nàr leam chuir ann cèilJ, 

Cathriana òg Nic-Làurain i 

7 S cha b' f hàlfail i 'n 'a bèus. 

Na'm bi tu 'nois' co-f habharach 
<S nach àichfheun tu mo ghlòir, 
Gu <n gleithinn leannan àilte dhuit, 
Tha f n càs air t fhaighinn pòfd, ( "6 ) 

Boinne a t ihuil chairdeil è, 
A dh' f hàs gu h àluinn òg, 
<S fleafgach fuairce, fiobhalt' è> 
<S è fhiol na'n daoine còir. 

Thaghain-fe mar chèilidh q 

Na <m bithinn f hein am òigh, 

A's miùbhlainn leis mun trèiginn è 

Gu h èatrom an Roin-eòrp ; 

Ma 's fior na rinn mi chlàifdin 

<S tu 's fhearr leis a tha beò, 

'S o 'n thug e gaol gun àkhmeun' dhuit, 

Thoir gradh 'na èiric dhò. 

Air leam gu <m bi tu gòrach 

Mar deònaicheadh tu gluaf'd, 

Le fgealbaire do òig-f hear, 

Aig am bheil ftòr a's buar, 

Dh 'èireadh madainn reòta 

'S nach leònadh teas, no fnachd, 

'S a bhuineadh <m fad 's bu bheò è dhuit, 

Do lòn am bog, no 'n cruaidh. 

Chuir mi pàirt an cèill duibh 
D'ar bèufaibh rèir <s mar b'eòl, 
Cha do chan mi brèugan ribh, 
A's cha do lcubh mi bòfd, ( ty ) 

Ach fgeul a 'b' ait leam èifdeachd 
A bhi ga'r 'n èibheach pòfd, 
Ga'r gla'fadh 'n glacaibh chèile, 
Thu fein, is Domhnul Og.. ORAN XXXIII. Molàtdh do lan Mac Callum, Saor-chuileachan 
'nuair dh' fbag e Braìdealban do Earraghaeì. 

Airfonn, An darna lath 'nbhliaghn' uir &c. 

FHIJFl a fhiùbhlas man cuairt 
Thoir an t foraidh fo uam 
Gumi chompanach fuairce còir 
Fhir a fhiùbhlas man cuairt 
Thoir an t foraidh, &c. 

A dh'fhios an aileagain ùir, 
A tha fàgail na dùth'ch 
Dh' Earradhghael tha rùn«air falbh. 
A dh'fhios, &c. 

Gur e 'n laoch òg grinn 
Tha <n taobh fo Chill-fhinn 
Sacr^chuibh'lean co grinn 's tha beò. 
Gur tj &c. 

*S e do cheann, a f s do mùil 
A's do lamh bu mhaith tiir, ( «»« ) 

Ann <s gach aon ni gu h iùlar còir. 
<S e do cheann, &c 

Dheantadh cuibhle gu fniomh 
Leat, a ruileadh gu grinn, 
Thogadh fntinn gach nìonaig òig. 
Dheantadh, &c 

Air olcas an lìn 
Bhiodh i fochdrach 's gach tìm 
? S gun a còs a bhi fgi, no leoint. 
Air olcas, &c 

Dheantadh còinnleirean grinn 
Leis co-fine 's th'aig an Ri 
Chumail còinnl' ann fan oidhch air bord. 
Dheantadh, &c 

Agus Bofdain Thombac, 
Nach dean pòcaid a fhrac, 
Chumaìl fòlais a's aiteas Ihròn. 
Agus Bofdain, &c , 

Ach ma dh'fhàgas tu 'n tìr, 
'S mor air càlldach a' d' dhi, 
'S truagh leam gàraichgach rìobhainn òig. 
Ach ma, &c 

Cha bhi 'ti cuibhle gun lèum, 
Cha ruil iad na 'iì ftèud, ( I2 9 ) 

? S cha fniomh iad co reidh 's bii choir. 
Cha bhi, &c. 

Thig gach cearb dhuibh a glàodh, 
Fàfaidh 'n dealain co-caol 
Ke earbull nigh-mhaol nan còs. 
Thig gach ; &c. 

*S Ùonar cuibhle gun bhann, 
Agus piurn' air leith-cheann, 
Ann an cuibhl' 's iad gun frann, gun cneol 
'S lionar, &c. 

'O na dh'fhalbh an lamh-f heum 
Bha 'gan cumail anri glèus, 
Dh ? f hàg fud iomadach tè 'fui leòn. 
O na dhalbh, &c. 

<S lionar rìobhainn ghlan ùr, 
Agus fnitheadh gu dlu, 
Aig iileadh o fùil gu broig ; 
'S lionar, &c. 

Caoidh an f hiùrain chuaidh dhinn 
Dh'fhàg gu h Ìnnealta grinn, 
A cuibhle na ftìll fui' fheòl. 
Caoidh, &c, 

'S mor an t iongadh leam f hèin, 
Fear do chliù 's do dheadh bhèus^ 
K ( *3° ) 

Dliol a'-d' dhùthaich gun chèile phòfd. 
<S mor, &c. 

'S a luthad òigh bhanail, chiùin 
Ga bheil ftòras a's cùinn, 
Leis bu deònach do phùs, Ian Oig. 
'S a liuthad, &c. 

Dheadh Mhic Chalum nam buadh, 
Chuaidh air choigrich uainn fuas, 
Thoir an t foraidh fo uam ga choir 
Dheadh Mhic Calum, &c. Caismeackd doluchdnam Breug, xxxiv 

Air fonn. Oran rioghail a Bhotail. 

HPHA droch fhafan ann a' s tìr fo, 

Ma ni nionaig, no fear òg, 
Guth, r'a chèile ? n àite dìomhair, 
Gu 'n fuidh bìnn' orr, agus rnòd ; 
Mu ni fleafgach guth le h cibhneas 
As a bhèul re cailin òig, 

Biodh 'n ceòl is binn' aig luchd nam brèugan, 
Gu 'n rabh an tè ud, 's fear am fròig. 

Ach ge d' a thà iad faigheil èifdeachd, 
'S mairg a lèubhadh iad jnar fgleò, ( '3' ) 

Thifr orr fathaft latha dèurach, 

<S ni an coguis fein an leòn ; 

N'ar theid a ghlas-ghuib air gach bèul, 

'S a bhios an crèabhagan gun deò 

«S fèumail do'gach teangaidh bhrèugakh, 

Bhi am pèin gu fìorruidh beò. 

Nach tric bhur coguis dhuìbh ?.g innfeadh 
Gun d' theid bhur bmneadh lath' mboid, 
N ? ar gheibh fibh mar dhuais bhur pìanadh, 
Thèid na firinnich gu gloir, 
Mur creid fibh mi, nach Jèubh fibh 'm Biobull, 
'S è bhi 'g innfeadh dhuibh gui> ghò% 
Gu'n d' thèid luchd nam brèug 's a mhk>-ruin 
Sparradh am priofun dubh a bhròin. 

Mur gabh fibh aithreachas le fìrinn, 
1 ha fiòh 'n cunntart pian ro-mhòr, 
Air Iaithin ghearr' ann leith na time, 
A's thèid bhur fpion a' tir nam beo, 
'N uair thig an lath' am fuigh fibh dioladh 
Anns gach gniomh rinn fibh fan fheòii, 
Ni bhur teanga fein bhur binneadh 
-Air fon mio-bheufan bhur beoil. 

Mar fhaigh'dearan ann arm an Ri fibh, 
Nach rabh dileas chuir a bhlàr, 
'S ann a ghèiil fibh d'ur luchd mio-ruin> 
? N àite ftrì re 'n cuir gu bàs ; ( H* ) 

Ge do thug flbh caidreamh dhìrea.ch, 
Dnoibh gach oidhche agus là, 
Biodh ìad duibh mar bhioradh fgithicli 
Sior dhol ann bhur criodh ann fàs. 

Thugaibh ? n aireadh, luclid nam breug ? 
À's èifdibh ris na bheil mi V ràdh 

o 

Sibh-fe g'a bheiì teanga bhèimneach, 
Agus bèul a ta gun f hàim ; 
Deanaibh-fe bhur glan' o bhèud, 
'S a chaoidh na gèiliibh dh'olc gu brath, 
<S thugaibh an t fail a'r iùilibh fein, 
A's feaird is leir dhuibh dochann chàch. Cumhadh do Nionao-an na H- airidh xxxv. 

o 

Alr fom } À chomuin Fuioghail Rùnaichjj &c. 

npHA mife 'n {o an dràfta 

Àg aireamh na bhuil uam, 
No caileagan air m' fhàgail, 
'S air falbh an dè don airidh, 
Na'n faolinn nach biodh' pàiff ann, 
'S nach teannadh càch r'a luaidh, 
Cha dheanain cadui oidch aig baile^ 
A's mo chaiieao- uam. 

o 

'S iomad riobhainn chèutach, 
A dk' f halbh a de do'n ghleann, ( J 33 ) 

Bhitheas an-moch dol a ? n èididh, 
Gach la gu moch ag èireidh, 
A dhèuchain co ? n tè 's bèuiaich' 
'S is glèmaicheadh bhith's ann, 
Cuir na h èigin ud r'a chèile, 
'S gun an fprèidh ach gann, 

? S iomad trà 'g a chàoladhr 
A bheir gach aon dhuibh ann, 
Air bheagan bith a t s aodaich, 
Gach oidhch' air chadul ea-trom, 
Cha 'n fhèud iad a bhi aoigeafach, 
Ach daonnan orra greann, 
? S iad nan fmeadh iios na 'n aodach, 
? S bàdan fraoich fuidh 'n ceann. 

? S fèumail do gach aon 
Bhi re càomhnadh ann fan àm 
Gach trà g'a chuir gu h èa-trom, 
Grunndail, gun bhi fgaoilteachai], 
Ma bhith's ann rìobhainn ghaolach, 
A bhios faoilidh gun bhi teann, 
Theireadh càch nach rabh i bèufach 
Ge d' bi bhrèuo- a bh'ann. 'O Sud an fluagh is gniomhaich' 
Cha bhi h aon diomhain ann, 
Bith gach aon re ftri dhuibh 
Co ? s moicheadh thèid nan fiamh ann, ( 134 ) 

Mun fgar an la re h oidhche, 
'S niun èireadh grian nam beann, 
Gheibhte iadfan cuir re fniomh, 
Air cuibhle'dh dheanadh frann. 

'N uair thèid an Samhradh èug, 
A e s a chinneas fèur ro-ghann, 
Bith' tn foghradh ag èibheach 
Gach ni chuir re chèile ; 
Tearnaidh iad le <m fèudail 
Gu lèir do mrath nan gleann, 
A's thig gach tè le tachdar fein 
A feathamh <n dèuchainn theann. MOLADH nan GABHNAIN, XXXVI. 

npHOlR mò fhoraidh dh' ionnfaidh <n tallà 
^* Am faighte paiìteas caoimhneis, 
Sios gu lagan Obair-pheallaidh, 
<M baile bheil na Gabhnain, 
Ge d< is fad a ghabh iad rnios uam, 
<S tric leam bhi g'an cuimhneach, 
<S ma bhith's mi beò mun tig Feilmkheil, 
Bithidh mi ffcios ac' oidhche. 

Gu dearbh mu bhith,s mi mar is miann leam 
Theid mi fhèin ga mi faoineachd, 
Trialìaidh mife choir a bhaile 
An cluinnte forum ghabhnain j ( '35 ) 

^S cinnte leam gur è mo bheatha 
Gu 'm leabadh car oidhche, 
? S ge d' a dh'fhanainn aca ràidhe, 
Gheibhinn blàths a's caoimhneas. 

'S ma tha 'n dàn dhomh fein a'r faicinn, 

<S gu <n tachair finne cònihladh, 

<S cìnnte leam nach dean (ìnn dealacli 

Gun drama, 's gun òran ; 

Cha bu mhì-uirin, dh'f hàs mìo-mhodh'I, 

Thogadh ftri mun bhòrd iad 

Ach na gillean grinne fiobhalt, 

Caomhneal, criodhail, òigheail. 

S iomad oig-f hear fearail, taipi, 
Ghleidhte mach d'ur feòrfa 
Eadar Gleann-ruaidh, ann Lochabar, 
<S baile Mhic-an-tofaich, 
Cha bu bhalaich neo-ghrad-characb, 
Sibh ann cath, no'n còmhrag, 
Ach na gaifgich thrèunadh, thaipi, 
Nach bu tais air thòireachd. 

C' uim' an ceilinn fein, 's nach bòfd è, 
An feòrfa tha mi 'g ràite. 
Caimbeulaich a's Clann-an-tofaich, 
Thogadh fròl re ard-chrann, 
Sud am flnnadh a dh f fhàs deòineach 
Air bhi congnamh Thearlaich ; ( 136 ) 

f S ge do ghèill iad fein do Dheòrfa, 
Cha <n è fheòrfa b' fhear leò. 

C< àit' am bheil è ann fan tìr fo, 

Gobhain rì, no òr-cheard, 

A bhuineadh cis, no braga gill, 

Ann an innleachd òrd oirbh, 

Dheanta' brogan leibh do 'n ftàilin, 

Laidir, a's iad còmhnard, 

A dheanadh bliaghna gun an càramh, 

Do'n èach is fearr th' aig Deòrfa. 

<S maith is fìù d'ur bodaich thuatha, 
Duais thoirt dhuibh, a c s pàighidh, 
'S deas a chuireas fibhfe iad uaibh 
Gach uair thig iad do'n Cheardaich ; 
Cha bhi toradh, tàj, no tuadh, 
No fluafaid am bi fàilne, 
Ma bheir iad uarha grainne gùail, 
Nach d' thèid gu luath a charamh. 

Eu ghrinn, a's b< eibheinn bhi ga'r lèurfain, 

Glèufadh a'r cuid àirneis ; 

Le'r gramaichibh nach cailleadh greim, 

«S iadh air an deanamh 'n flàilin ; 

Lcam bu bhinneadh no bhi 'g èifdeachd 

Ceòl o thèidibh clàrfaich, 

Uird a lèumnaich, builg a fèideadh, 

N uair a thcid mi 'n Cheardaich ( 137 ) 
ORAN XXXVIT. 

Molaìdh do lan Caìmheul. 
Air fonn, Cabar-Fèidh, 

j>EANNACHD do lan Caimbeuì, 

Gur greannar an caraid è, 
Gun d' rinn e 'n oluinn Shàmhraidb, 
Gu h iunnfaicht' a tharruing dhamh ; 
Dh'f hàg e i co-riamhach, 
Na tkbinibh bachlagach, 
Cho-mhìn ghlan, ris an t sfoda^ 
Le chìreachaibh Safo-anach. 

o 

? S mor a mùthadh tha re d' linn, 
O thàin' thu nios do'n talamh fo, 
Cha f n 'eil fleafgach ann fan tir, 
Nach 'eil do ghniomh mar fhalluin air 
Cha 'n 'eil rìobhainn, muas no ihios, 
Gun chulaidh ghrinn ga tarruino- dhi 
Bu lionmhor breacan, y s f èìle ghrinn, 
Ann dè *n Cill-fhinn fa chlachan orfa. 

Cha b' ionann thu 's na pròifeagàu, 
Boftaileadh bhainifgin, 
Le'n cìribh bearnach fgròbach, 
Gun òrdamh gun laghailt orra ; 
Loifgeadh mo chud mòineadh 
G'an rofta re teallach again, 
S ( '38 ) 

Fàile 's boladh dòite, 

Re m' fhròin fad an lathadh leò. 

>S deas an ionframaid gu grinneas 
Th'aig a ghille thaipi ud, 
Stoc na Iheafamh, eadar diais, 
G'iomaii t air gu h acuinneach ; 
Teine duinte aig' ann a fùrnais 
Air an ùrlar fharafla ; 
A's cìr mun feach ga cuir a fteach, 
A gabhail teas a's garaidh ann. * 

'S ann agad fein tha chungaidh, 
Nach diùlt ann àm tarruìng dhuit, 
Do chìribh daingean dùbanY 
As ùr air teachd dhachaidh ort ; 
>N uair theannadh tu le dùrachd 
Re fùrd chuir air tapaireachd, 
Bhi luchd nam fiacla dù'ghorm 
A's fmùid dol o'n aifnichibh. 

Thug thu barr air gach fear foghant, 

Ann a t obair bharraichte, 

Tha 'n lion co-deas dhuit ris an oluinn, 

>S comafach an gaifgeach thu ; 

Tha thu co chliùteach, riomhach, mhùirneach 

Ann fan dùthaich n'a thachair dhuit, 

>S am fad fa mhaireas flàint' a's cùnngaidh, 

Cha 'n 'eil cùram arain dhuit. ( «39 ) 

Be fud an t og-fhear fpèifeil 

Bh'fhas cèillidh gìan farafta, 

D'am bheil gach buaidh a ftreachda, 

Gun bhèud bhi re labairt air, 

Ge d' theannadh mi re bhèufan 

A chuir an cèih le barantas, 

Tha iad co-pailt re lèubhadh, 

'S gur mor dhamh fein an airis dhuibh, 

? S beag an t iongnadh thu bhi grinn 
A's tu bhi ihiol narn barraichean, 
Caimbeulaich, nach deanadh ftriochdadh' 
Ann aon ghniomh rau'n gabhadh iad ; 
? S mairg a Ihaoileadh gu'm b'e 'm faoineas 
A dh'aon daome bhagradh ò'rt, 
A's tu bhi theagnlach Choire-chaorach 
3S3a cinn-fheadhna thartarach. 

<S ceart anois' tha 'n dùthaich 

O 'n dhlùthaich thu 'n garadh dhuinn, 

*S tu rinn ar n' èididh ùrach, 

<S a mhùthadh gu h ealanta, 

Cha 'n eil nionag chùl-donn, 

Nach d' rinn do chùngaidh fpairifeach, 

<S gur lionmhor breacan dùbailt' 

Air ghiùlan nam fear faramach. 

Gu meal thu fein do chèilidh òg 

A rinn thu phòs', 's cha 'n aithreach dhuit, ( Ho ) 

O ? n ghlac thu fiol nan daoine. còir, 
Cha chùram Iròir, no earrais dhuit, 
) S maith mo dhòchas air gach dòigh 
Ma's mairrean beò Achaladair, 
Gun glèidh è còngnadh dhuit o Dheòrfa, 
Chunbhail lòin, a's arain riut* ÒB.'AN'jDo Cheìlidh. XXXVIII. 

Jirfonn. Pregie mhìn mheal-fliuileach, &c. 

'"pHA mulad mor ga m' fhàrach, 
•*■ Nach faigh mi dol do 'n àiridh, 
<S cna 'n f'haod mi bhi ga ràite, 
Air eagal cach ga leùbhadh. 

Lninneag 
Mo chailin ghrinn, mheall-ihuileach, dhubh, 
<S toigh leam f hein cruinneag a chruigh, 
Chailin ghrinn, mheall-muileach, 
Air m' f halluinn thug mi fpèis dhuit. 

Cha 'n è nach bu mhia nach leam 
Gach oidhche luidhe finte riut, 
Ach m' ìnntin a bhi 'g ìnnfe dhamh, 
Nach flriochdadhd tu fan eu.coir, 
Mo chaiiin ghrinn, &c. ( '4i ) 

Tha 'noife bliadhna a's corr, 
O 'n dhùraigìnn do phòfadh, 
'S tha 'n gaol a thug mi 'n tòs dhuit 
An diu co-beò fan ceud là, 
Mo chailin ghrinn, kc. 

N' am bi mo chnhnneach deòineach, 
Cha chumadh Clèir, no itò] mi, 
Ach dh'fhalbhain leat a m' eòias 
A phòiadh do Dhun-èidiri, 
Mo chaihn ghrinn, &c. 

Thugas gaoi ro-òg dhuit, 
Nach trdg mi 'm f had 's is beo mi, 
Àn dùil re t f haighinn pòida 
Le deòin a's toii na CJèire, 
Mo chailin ghrinn, kc. 

Tha gruaman air rr.o chàirdibh^ 
Gu'n d' thugas gaol th'air chach dhuit, 
Ach c'uim' an deaiiain t aicnlhean' 
<S gun d< thug ihu gràdh da rèir fud. : 
Mo chailin, Scc. 

Dh'inniin dhuibh a h aoigeas, 
A giuaidh cho-dearg ian caoran, 
<S a da ftiùìl mheallach, chaogach^ 
Fuidh mhaia chaoil na Pèacaie* 
Mo chailin ghrinn, &c, ( M* ) 

A bragad dearlach, riomhach, 
Mun àilte thig an sìoda, 
'S a brollach corrach chìochain, 
Is gile fiamh no 'n èiteag. 
Mo chailin ghrinn, &c. 

Do phòg air bhlas nam fìgeis, 
O d' bèul dh'fhàs meachair iiobhalt f , 
'S è mhòìd fa f huaìr mi d' bhriondal, 
A ghoid an criodh a m< crèabhaig. 
Mo chailin ghrinn, &c. 

Cha'n è mòid do phòrfain 
A dh'f hàg mo chion co-mòr ort ; 
Na'm faighin thu re phòfadh 
Cha ftòr a bha mo dheidh air. 
Mo chailin ghrinn, &c 

Caimbeulaich do fhcòrfa 
Am iineadh riogail, mor-chuifeach, 
Thogadh Piòb, a's fròiltean 
A's air an tòir nach geilleadh. 
Mo chailin ghiinn, &c; 

«N uair ghluaifeadh thu le d' fhoithichibh, 
Do'n bhuailidh ann fan fhoghradh, 
Bi 'n t àl a teachd nan graidhinn, 
Air do dhiaghaidh ann fa ghèimnich. 
Mo chailin ghrinn, &c C '43 ) 

'S air fuidhe dhait bu ghuanach thu' 
Bleò Jhan a chruidh Ghuail-f hinn, 
Ceòl bu bhinneadh chualas, 
Do dhuanagan gam èifdeachd. 
Mo chailin ghrinn, &c. 

Chunidh gach neach gu'n dùJan, 
Gum tionndainfe mo chùl riut, 
'S a dh'aindeoin na bha s, dùthaich 
Cha diùltains' thu mar Chèilidh. 
Mo chailin gbrinn, &c. 

Le mhoid 's a thug mi 'm rùn dhuit 
G« f m faicin bhi ga d f phùfad, 
'S fear eil 'm bannaibh dlù riut, 
Mu'n dùraigin do thrèigfm. 
Mo chailin ghrinn, &c. CUMHADH XXXIX. 

Le Fleafgach arait y do Riobhain Oig. 

Air fonn, Thugas ceift do mhnaoi ghafta. 

r T'HA mife 'n fo <m aonar 

Aig gabbail nan ròidean leam fein, 
Tha mulad ga m' fhàracb, 
Sior-chuimhneach na dh'f hàg mi a'm dhèidh : ( »44 ) 

S mor gu <m b' annfadh blii m f bhuachailK 
Màri m< chaileaig a cuairteacheadh /n trèud, 
No bhi triall chnm nam bodach, 
Air choigrich f s mo chorran fuidh m' fgèith, 

Tha m' inntin ga mùchadh, 

A fàgail na dùthcha, 's tu <m dhèidh., 

f S tric mi 'gamharc na h àiridh 

o 

Far am b' àbhaift do m< ghràdh bhi re fprèidh, 

'S minig bha mi 's tu fiùgradh 

Ann fa ghleannan am bùthan leinn fèin, 

'S mi m f chadul gu dlù riut 

Gun chùram a ùladh, no Clèir. 

Dìreadh mach Lairig-ìli, 

Gun mhinfneach tha m< ìnntin ro-throm, 

'S tric fmuaintin air m' aire, 

Mun riobhain is baraileadh'cònn, 

Gur è mhead <s tbug mi m* ghràdh dhuit 

Dh'fhàg m< inntin gach là dhe' gun f honn, 

'S rric mi 'n comhnuidh ag ofnaich, 

<S tha mo chriodh air a lot ann a m' chom, 

'S beag an t ionghnadh mar thà mi 

Agus m ( inntin gach là rium a firì, 

Mu 'n riobhainn is àilta, 

'S fear eile ann an càs a to'rt dhiom, 

Ach ma nìthear leat m' fhàgail 

<S nach tionndaidh thu trà rium ann fith, ( 145 ) 

B'fhearr dhomfa bhi 'n fàs 

Ann an glacaibh a bhàis, no bhi d' dhi. 

Thoir fìos chum nan Càirdean, 

'S gach neach leis am b r àill a toirt uam r 

Ma's mife a's fearr lea 

Gu'n d'f huirich mo ghràdh-fa dhi buan, 

*S mar dean thu fein m'.àichihheun', 

Gus an deanthar mo chàramh 's an uaighy 

Tha mi 'n dòchas, 's am barail 

Nach eil beò neach a mheallas mi uait. 

Ach ma thog thu do fhàil rium, 

*Sgun a thionndaidh thu y n gràdh fln gu fuath ? 

<S mifde mife, 's cha ? n fheard mi, 

Mhèud fa rinn cach rium a' d' luaidh, 

Ma nithear leat m r àichmeun, 

«S fear eile nach f hearr ga d' thoirt uam, 

*S è do ghaol bheir mo bhàs-fe 

Agus nìthear leat m' fhagail a' m' fhuain* 

Thugas gradh 's mi ro-òg dhuit 
Chuir Bliadhn' agus 16, mi ann aois; 
Cha 'n airgiod 's cha 'n òr, 
Air an rabh mi ann tòir, ach do ghaol, 
Ge buleamfa gach flòras 
A tha ann fan Roinn-eorpa fo faor, 
<S mor gu ? m b'fhearr a bhi d' phògadh 
Ann an leabaidh, 's mi pòfda re d' thaobBì. 
T ■(, 146 ) 

Cha ? n iongnadh mife bhi 'n tl ort 

<S tu Vdeirge, 's a's mìn-ruitich gruaidh-, 

Tha do dhèud mar na dìfnean 

Ann a' d' bhèul a dh'fhàs firinneach, fuaircV 

Tha-dò pbòg mar na figeis, 

Ge b'e gheibheadh le fiochaint i uait, 

«3 tha do bhian geal fuidh ? n t fioda, 

Mar a neòinean a cìnntin feadh bhruaclì. 

Ach marbhaifg air na brèugaibh, ^ 
Gur mor- tha ga 'n lèabhadh gach lò% 
<S cha lagh bheir dhoibh èifdeachd 
<S a chreidis nach èa-coir an glòir ; 
Thog iad oirne gu h èa-ceart 
Gti'n rabb fimi ro-rèidh air gach dòigh, 
<S truagh' nacK b y fhìrinn gun bhrèug e, 
Ge do hhiodh-maid ga'r n èibheach gu ftòU ORAN XL. 
Do Fhleafgach arait aìr dha- bhi dol a phofadh ? 

Alrfonn. Leam is aigheara' chèilidh 

Pvinneas ma'r-iut a fhèumais, to 

GU 'm bu flan, 's gu 'm bu h aoibhia 
Do'ii fhieafgach gjilan fpèifeil r M7 ) 

Ghhiais ann comhdhail a chèilidhdi-màirt lèinh. 
Ghluais ann, &c. 

*S e mo dhùrachd gu 'n èireadh 
Do chùifm gu rèidh leat, 
**S do choinneamh bhi rèir mar a b'àilì leat» 
'S^do choin, &c. 

Oig-f hear finealta, trèun thu, 
Ga bhuil tuigs' agus rèufan 
Bu phailt ciall, agus bèufan a's nàire. 
Bu phailt, &c. 

Mo chompanach fuairc , thu 

Ann's gach coinneadh a's gluafad 

Nack rabh doilleir, no bruaidleaiiach àbhaift. 

Nschrabh, &c. 
* 
Ach iùlar, ro-chaoineal, 
Lan do thùr 's do dheadh òilean, 
A-nn 's gach cuis bu tu raodh 'n f hir-^cheairde* 

Ann 's gach, &c. 

Cha ? n iùl dhamh 's an tìr fo 
Na bhuineadh brag-gill ort 
<N uàir a thairnte a ghilbh, a's an tàl leàt> 
'N uair a, &c. 

e N uair dheanadh tu^ghlacadh 
Lochdar caol an fhaobh'r fgaitieli, ( »48 ) 

<S i do lamh ann 's nach f haighte am ftilnc* 
'S i do lamh, &c. 

Bha mi eòlach ma <n cuairt duk 
<S cha <n f hacas, <s cha chualas 
Riut coire ga luaidh, no ga ràitc 
Riut coire, &c. 

Ach fiobhalt' a< d* ghlaafad, 
Soimheadh, fìrinneach, fuairce, 
Mar bha 'n ftoc o'n a bhuaint à*s o'n dh' 
Mar bha, &c. (f hàs thu 

<S e thu dh'fhalbh uainn as t eòlas, 

Tha mar ionghna mor oirne, 

Ciod e chuir thu a phòfadh do 'n bhràidh. 

Ciod e, &c. 

# 
'S a liuthad òigh bhanail, cbliùteach, 

Tha chomhnuidh 's ann dùthaich, 

Ga bheil ftòras, 's a dhùraigeadh gradh dhuit, 

Ga bheil, &c. 

<S a fhiùbhladh 'n Roinn-eòrpa 
Chionn t fhaighinn re phòfadh, 
Ciod e 'rn fath bhi ga chomhradh an dràiW* 
Ciod e, &c. 

Tha iadfan dheth brònacb, 
Agus ife ann 'n folas (149 ) 

A fhuair an diù pòfda air làimh thu. 
A fhuair ; .&c. 

O' na ghlac thu do chèilidh 
Gu meal thu dhuit fein i 
?S gu bu maithrean le chèile bhur làitheaa. 
f S gu bu, &c. ORAN XLI. 

Eadar Poit-fhear agus a Bhean. 
Jìrfonn, Throit mo bhean 's gun throit i rìum a 

HpJRAS dhamhfa mach air chuairt 

San tigh-òfda' tionndadh chuach, 
Thànuig a bhean orm le gruaim, 
?S cha bi ? n uair a.b' fhearr a bh'ann. 

An Luìnneag. 

Bhean ,gu'r olc a throid thu rium 
Ge do dh'oi, 7 fa phàidh mi dram 
'S minig thng mi botal leam, 
Chuireadh fùnndan ann a' d' cheana. 

Ge do dh'fhannin oidhch' ag dl, 
Màri Còmpanuich mu'n bhdrd, ( 150 ) 

Thiginn dhachaidh ciatach, còir 
«S b' olc an feòl dhuit trod fan àm» 
Bhean gur olc, &c. 

A bhean 
Labhàir i gu fgaiteach, gèur, 
A mhifgeir dhona' air bheag ceiN, 
<S minig thàin' thu dhachaidh a' d' bhèift 
Gur neo-bhèufach leam do chàint. 
Bhean gur olc, &c. 

Am poit-fhear 
A bhean nach labhair thu gu fòill 
'S tuill' is fearbh leam fèin do ghlòir, 
<S fiunnaireadh no goimh an reòt 
Gaoth do bheòil a trod gaclì àm. 
Bhean gur olc, &c. 

A bhean 
Cha 'n iòngnaddh dhomh bhi trod gach lò, 
<S tric do theaghlach air bheag ldin, 
<S thufa tuairneaireachd air bòrd 
Sgapadh òir a mach n'a dheann. 
Bhean gur olc, &c. 

Am poit-fhear 
Cha 'n f hior an fgèul a rinn thu ràdh 
? S tric thu labhairt gun chion-fàth ; ( *5* ) 

Chiim >s gu bith tu 'n àite tàimhy.. 
<S cumantadh mo làrnh fa chrann. ... 
Bhean gur olc, &c. 

A hhean 
'Muair bhi's taftan ann a. d' phòc 
Falbhaidh tu leis do n tigh-òfd 
*S b> f hèumaileadh n ? à bhi ga òl 
Chuir ann lòn dò d' phàifdibh fànn„ 
Bhean gur olc, &c. 

Am ppit-fhear ■ 
Dheanainn dram a phàighìdh, /s 61, 
S am fad fa mhaireas flàinte 'm chò,ir ? 
Chumainn fàbhalta re'r beò 
Le deagh lòn, thu fèin ? s do chlann. . 
Bhean gur olc, &c. . 

Ahhean 
Ach mo leanas tufa >n tòl 
Teirigidh dò cLniid, ftruighidh t f heòil; 
Cumaidh 'n toll a tha fuidh d> ftiròih 
Chaoidh do phòc gun pheidhin arnì* 
Bhean gur olc^ &c. 

Afk poif-jfhèan 
Ge do dh'òlainn dram mar chàch, 
Thiginn dhachaidh 's dheanainn ftà 1 Chumain min a r s bainne blàth> 
Im, a's càife riut nach gann. 
Bhean gur olc, &c. 

.Abhean 
*S tuifleadh 's mor leam fein do bhòfd, 
<S gniomh a dhearbhas, a's cha ghlòir^ 
Gus an leig thu dhiot an t 61 
*S coma' leam do bhòilich chàint. 

Bheangurolc, &c 

Am poìt-fhear 
*S tric thu maoidheamh orm an oil, 
«S air'leam fein gur olc do fhedl, 
<S geal do bhrèid, 's is dnbta do bhròg c 
On la phòs thu mi air làimh. 

Bhean gur olc, &c. 

A bhean 
No'n feafadh tufa a t fhàrdaich fein> 
«S fuireach bunaiteach ri glèus, 
Chaoidh cha troidinn riut cho-ghèur 
'S bhi-mid rèith o àm ga àm. 
Bhean gur olc, &c. 

Am poit-fhear 
<S iomad ùmaidh pailt do ftòr, 
Pathadh, 's tart ga lofgadh bed, 
<N uair bjri càch a dol a dh'òl 
Theicheadh eas r am froìg no 'n ftàing,- 
Bhean gur olc ; &c. { 153 ) 

A bhean 
*S olc an cleachda' do dhuin 6g 
Ga bheil curam tigh' a's bròid, 
Fuireach feachdean a 's tigh-òfd 
Cuir re pòiteaireachd air liunn. 
Bhean gur olc, &c. 

Am poit-f hear 
<S maith an t each nach fleamhnuich cèura 
Ann an tùs, no'n deireadh rèis 
Faodaidh tuifle teachd, a bhèum, 
Air na bèufaibh 's fearr a th'ann. 
Bhean gur olc, &c. 

Mab-na-brach 
Thuirt Mac-na-brach, an gaifgeach còir," 
Bhean, leig dhiot do chonn-frri mhor, 
<S fagaidh mife an Raoinn-eorp 
Chaoidh cha tig mi a d< chòir a nall. 
Bhean gur olc, &c. 

Am poit-f hear 
'JMa falbh a nochd, ach fan gu 16, 
-<S ann fa mhadain bi 'n ar còir, 
Thig gur leabaidh, <s thoir dhuinn pòg 
A dh'fhogras a ghoimh as ar ceann, 
. Bhean gur olc, &c. 
U ( 154 ) 
O R A N No Luinneag. XLII. 

Aìr fonn. ( cuir a nall àm Bòdach &c„ 

Àn Luinneag 

■pHEAN an tigh/ gradh thog ort 
■*-*'$ aifig a nuas thugainn botal, 
'S òlaidh fmn gu criodhail deoch 
À chuir na bochdain as ar cùimhn'. 

Claidh-maid gu fùnntach, ceòlmhor, 
Am feadh e s a mhaireas òr 'n ar pòcaibh - 
Oir cha d' thèid a bheag d ? ar ftòras 
Fuidli na fòidibh chàraimh lein. 
Bhean an tigh, &c. 

Ge do bhiodh air fporain falamh, 
Chi finrf airgiod air gach balla, 
Lionthar fuas na cuachan baraicfrt? 
Chunbhail fuachd an Earraich dhinn. 
Bhean an tigh, &c. 

Cha bhi fubhachas, no fòlas 
Far nach faicear air a bhòrd e, 
<N fpiorad grinn fm Mhic-an-Tòfaich, 
Chairteas a mach bròn ; a's caoidli 
Bhean an tigh, &c. c 155 ) 

Sud i 'n ioc-fhlainte ghlan, àluinj 
Bhi ga h òl a gloinibh dearlach, 
'S mireagach trè m chlìabh è tearna 
jFada blath's air feadh mo chùim 
Bhean an tigh, &c. 

Suidhidh-maid gu guanach ordamhail ? 
Fògraidh-maid uain gach breòtaichd 
Cha'n ? eil èagail tha ? n ar coir 
Nach leighis pòg a chopain duinn. 
Bhean an tigh, &c. 

Glacadh-maid ar fàth thoil inntin, 
Ciod e 'm'fath dhuinn bhi d'ar pianadh 
Gheibh finn mar nach caith linn nì 
A ? s cha bhi dì oirne a chaoidh. 
Bhean.an tigh, &c. 

'S lionmhor iad a tha gun fuaimhneas 
Stri re flgr a dheanamh fuas, 
*S am fear a fhaoileas a bhi 'n uachdar 
Tha e 'n grund a chuain fu' thùinn 
Bhean an tigh, &c. 

? S iomad fear a thaifg na ciadan. 
Nach d'òl Tafian ann fa bhliaghna. 
e S theich a bheartas air a fgìathaibh, 
Ris an t fliabh nach b ? aithne dh"u.inn« 
Bhean an tigli ; &c. ( 15« ì 

Neach a's paìlt a tha do earras 
Ge d' nach òi e cafg a phathaidh, 
Faodaidh e !e galar Eearraich 
A bhi falamh gun a mùim. 
Bhean an tigh, &c. 

<N uair a chruinneacheas finn còmhladh P , 
<S coileach dubh againn air fgòrnan, 
Beannaichi'dh finn dha 3e h òran, 
-Luinneag cheolmhor a bhios binn. 
Bhean an tigh, &c, 

Na h uile fear 's a chaileag bhoidheach, 
Ann a.achlais *s e ga pògadh 
Goide sìucar as a phòc dhi 
<S gloin ga h òl oirre do'n fiÙÒn 
Bhean an tigh, &c. 

Am fear aig am bheil riogh'chd do'n t faoghal 

Tha e 'n tì air tuille fhaotuin ; 

Ach gheibh finne biadh, a's èudach 

<S cha d ? thoir eas' a mhaoin do'n Chìlì 5 

Bhean an tigh grad thog ort 
A's lifig a nuas thugainn botal 
<b olaidh finn gu criodail deoch 
A chiur na bothdain as ar cuimhn'o f i$7 ì 
ORAN XLIII. 

Aìr a Gaìdhlig agus air a Phiob Mhon, 

Airfonn, Leum is Aighearadh chèilìdh, 

THA 'n coman glan runaeh,. 
<S na laithe fo dùfgadh. 
Gu h aithreach, funntach, le h àrd-cheòL 
Gu h aithreach funntach, le h ard-cheòl. 

Bithidh 'n cruinneachadh dumhail, 
Teachd a fteach as gach duthaigh, 
Na fir aigeanach fhunntach, neo, fga'thach^ 
Na fir aigeanach, &c. 

Dhuifgeadh fonn, *s cho b'e 'n tuchan, 
Ach piòboireachd fhurdail, 
Le dian chaiream dlu, a com gaireach.; 
Le dian chaiream, &c. 

'S dionach nualan a' a fèdain, . 
Riobhaid. ghrinn, is i freagrach 
Ann an finnfear bu eheillearach failte ■■; 
Ann ann finnfear, &c. 

Càifmeachd mhuirneach, dh'fhas foilleir, 
Meoir luthmhor a' pronnadh, 
Cruaidh phun-gannan loinneara arda^. 
Cruaidh phun-gannan, &c. ( '58 ) 

*S i phiòb ceòl is prìofail. 
Tha ì^a fhagail fan rioghachd, 
7 S i Ghaidhlig is binne gu mannran, 
? S i Ghaidhlig is binne, &c. 

? S i cannVm is clùitaich, 
Gun f hailean bhi dludh ? dhi, 
*S i labhradh o thus ann fa ghàradhj 
? S i labhradh o thus, &c. Ann an àros nan fèud, ? N ràibh aigheir, is àoibhneas, 
? S i cainnt a rinn Eubha re Aàhamìu 
? S i cainnt a rinn Eubha, &c. 

Tha i funntach, ro cheolmhor. 
? S i fonnmhor gu orain, 
'N am fuidh 's tigh-ofta' >m bi 'n taileife -; 
'N am fuidh 's tigh-oita, &c, 

<S i is binn f hoclaich comhra% 
'S is grinne gu foghlum., 
'S i chainnt a bh'aig, Noah, fan Airce ; 
<S i chainnt a bh'aìg' Noah, &c. 

'N uair chuaidh iia teachdoirean caomh-fin, 
Air ordu' n Ti naomha, 
f S i labhraàh le Maois is le Aaron ; 
'S i lakhradh le Maois, &c. ( '59 1 

Teachd a mach as an tìr &i, 
Anios trid an dithr eabh 
«S i chann iad clann Ifrael fan f hafach 5 ; 
<S i chann iad clarin Ifrael, &c. 

<S i bhitheas ann uachdar, 
Air gach cann'uain a luaidhear, 
Am feadh bhios duine, na fluagh ann gun bhaf- 
Am feadh bhios duine, &c» (ach. 

Gu mu flan do na h uaiflibh 
Tha gu nreannach fuairce, 
Cumail ceartais gach ùàir ris a Ghaidhlig 3 
CumaiLceartais gach uair, &c. 

«S aig' orducha duais, 
Do'n neach as fearr a ni buannachd, 
Leis an talann a fhuair e, a phairteach,. 
Leis an talann a fhuair e, &c. 

Tha 'noife gu reidh dhuinn', 
Comas airm, agus eadaidh, 
Fhuair iinn breacan an f heile mar b'abhaifìy 
Fhuar finn breacan an f heiie, &c. 

<S mor adhbhar ar <n aoibhneis, 
<S àrd' a dh'fheudas finn leuma, 
Dh'f halbh an fpeireach uath'r fleiftin, chuir 
•Dh'f halbh an fpeireach, &c (cach oirn; ( x6o ) 

Ge do thrial fnan fui' ar'n eadaidh, 
Safgan, Albhain, is Ririnn, 
Co'n duine le beum, a bheir tair dhuinn> 
Co'n duine le beum, &c. 

'S gur lion-mhor laoch treun, 
Tha dhaindeoin luchd beurla, 
Na'n feafamh mur fge'do na gaidheij, 
Na'n feafamh mur fge, &c. 

Gu mu flan, ? s gu ma h àoibhin, 
D'ar 'n uaiflibh gu leir 
Tha r n guailaibh a cheile e n ar pairtibh. 
Tha 'n guailaibh a cheile <n ar pairtibh, CRIOCH. ? 

i>,-...~^.> SANDBMAN LIKRARY 
fERTH PRESENTED BV